Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECEIVE — REGISTRANT.

receive: in ontvangst nemen. — to r. re-exchange: retourwissel. — account

money on deposit: gelden in deposito of r.: retourrekening,

nemen. — to r. parcels: pakjes aan- refer to: zich refereeren aan. — r. in

nemen (bü een aanbrengkantoor). — case of need to Mr. A.: in geval van

— r.d with thanks: voldaan. — value nood bij den Heer A. — to r. to one s r.d: waarde ontvangen. correspondence: er zijn correspon-

receiver: 1) ontvanger (van goederen); dentie op naslaan. — to r. to: (nader)

2) heler. — r. of wreek: strandvonder. terugkomen op. — r.ed to above:

receiving-office: aanbrengkantoor (b.v. bovenbedoeld(e). — r.ring to: ten

van van Gend & Loos). — r. order: vervolge op; onder verwijzing naar.

faillietverklaring. — to make out a referee in case of need: intervenient.

r. order against a person: iemands reference: referentie. — r. in case of

faillissement uitspreken. — r. station: need: noodadres. — with r. to: met

station van aankomst. betrekking tot. — in r. to: betreffende.

recipiënt: ontvanger (v. een bedrag; — with r. to = with further r. to

brief, enz.). our letter of y'day: ten vervolge op

recipro'cate: een wederdienst bewijzen. ons schrijven van gisteren. — for r.:

— ready to r.: tot wederdienst bereid. ter referentie; om na te slaan. reclamation: reclamatie; recht van re- refinery: raffinaderij.

dame (= terugvordering). re-float: vlot maken.

recoil: trade r.: achteruitgang van den ro-forwarding: doorzending.

handel. refund: terugbetalen. — to make a r.:

recommend: aanbevelen; recomman- terugbetalen. — no. r. will be made

deeren. — to r. a dividend: een divi- if : geen terugbetaling zal plaats

dend voorstellen. hebben, indien

recoup for a loss: een verlies vergoeden, refusal: we give you the r. of this

— to r. oneself: zich schadeloos parcel till the 15th mst.: wij houden stellen. de party' voor U vrij tot den Iben

recourse: regres. — right of r.: regres- dezer. — We have the r. of this parcel

recht.— without r.: zonder obligo. — till the 15th inst.: Wij hebben de

to negotiate without r.: d forfait partij in handen tot den Iben dezer,

verdisconteeren. — to have the r.: vast in handen

reeover legally: langs gerechtelijken hebben; een vaste offerte hebben. —

weg invorderen. — to r. the mortgage to meet with a r.: geweigerd (= nid

from: de hypotheek verhalen uit. — ingewilligd) worden.

Hungarians r.ed 2 per Cent.: H. refuse: uitschieten (= uitschiften). —

stegen weer 2%. — to r. damages: to r. an offer: een aanbod afslaan.—

schadevergoeding ontvangen. to r. an office: voor een betrekking

recoverable: the value is r. from: de bedanken.

waarde kan verhaald worden op. refuse: uitschot. — r. gram: mindere

recovery: invordering; inning; terug- kwaliteit graan.

vordering; herstel. register: register. — to keep a r.: een reept. = receipt. register bijhouden. — r. ton: register redeem: aflossen; inlossen; delgen. ton. — to r.: inschrijven. — to r. redeemable: aflosbaar; amortiseerbaar. luggage: baggage aangeven. redemption: aflossing; amortisatie; del- registered: aangeteekend; gedeponeerd, ging _ r. drawing: amortisatie- — r. capital: maatschappelijk kapitrekking. taal. — r. stock: aandeelen op naam. re-direct: nazenden; op nieuw adres- 1 — i. trade mark: gedeponeerd hanseeren, delsmerk. — to send by r. letter (== re-draft : herwissel; retourwissel. under r. cover): per aangeteekenden reduce by: verlagen met. —to r. money: brief zenden. — r. holder: mgeschregeld omrekenen. — to r. yards to ven aandeelhouder. — r. office: oometres: dien tot meters herleiden. micilie (= zetel der Maatschappij). reduction: korting; verlaging; omreken- registrant: eigenaar van een handelsine: herleidins. merk.

reduction: korting; verlaging; omrekening; herleiding.

Sluiten