Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTRAR — REPUTE

registrar: griffier. — r. of Joint Stock Compames: ambtenaar belast met het registreeren van naamlooze vennootschappen.

registration fee: porto voor de aanteekening.

registry office: registratiekantoor. —

Gertificate of r.: Zee- en Meetbrief. regret: letter of r.: advies van niet-

toewijzing. regular customer: geregelde (= vaste)

klant.— to take rJy; geregeld afnemen. regularity: as a matter of r.: voor de

goede orde. reimburse for expenses: onkosten ver-

gwcu.c«. — w r. onesen: zien schadeloos stellen. — to r. oneself on: zijn (on)kosten verhalen op.

relmbursement: dekking; vergoeding; verhaal. — means of r.: middel om zich te dekken.

re-insurance: herverzekering.

rejeet: weigeren; uitschieten.

rejeetions: afgekeurde goederen; uitschot.

relapse: instorten; na een aanvankelijke verbetering tot een vroegeren (ongunstigen) toestand terugloopen.

relations: commercial r.: handelsrelaties. — to break off all r. with: alle relaties afbreken met. — to enter into

r. with: relaties aanknoopen met.

to establish (= to open) r.: relaties aanknoopen. — long-established r.: langdurige relaties.

relaxation: verslapping; vermindering.

release: een fiat afgeven op. r.

stamp: fiat voor aflevering. — a B/L stamped with a r.: een van een fiat ter afstempeling voorzien connossement. — when r.d: bij den uitslag.

reliable security: deugdelijk onderpand. — r. salesman: vertrouwd agent. — from a r. source: uit betrouwbare bron.

rellnquish a right: een recht afstaan. remain: blijven. — to r. on hand (=

unsold k over hli.iopn ■ nn„^h^l.t J.?.-.-

ven. — rang: overblijvend; onverkocht. — I r. yours truly: ik heb de eer te zijn Uw dienstwillige.

remainder: overschot; saldo; rest. — to pay the r.: afbetalen.

remedy: remedie; ruimte; speling. — to have a r. on (= against): verhaal hebben op. — to r.: verhelpen.

remit: 1) remitteer en; overmaken; 2) kwijtschelden.

remittance: remise.

remnani: (overgebleven) lappen.

remunerative price: honende prijs.

render account: rekening en verantwoording doen. — account r.ed: volgens {voorgaande) rekening. — to r. a contract null and void: een contract ongeldig maken. — r.ing of accounts: doen van rekening en verantwoording.

renew a draft: een wissel prolongeer en

renewai of a bill: prolongatie van een wissel.

rent: huur. — to command a high r.:

t*w» Kuugc nuur aoen.

rental: huursom; huurwaarde.

renter: abonni (op de telefoon); aangeslotene.

re-order: nabestelling.

repairs: reparatie. — cost of r.: reparatiekosten; voorzieningskosten. — repairing packages: voorzieningskosten.

reparation of damages: schadevergoeding

repay oneself: zich schadeloos stellen; zijn onkosten verhalen (op).

repayable at call: direct opvorderbaar.

repayment: to demand r. from: terugbetaling vorderen van.

repeat order: nabestelling.

replenish stock: den voorraad aanvullen.

reply-postcard: briefkaart met betaald antwoord.

report: bericht; verslag, rapport.

the r. proved (in)correct: het gerucht bleek (on)juist. — to send in a r.: een rapport indienen. — Ship's r.: generale verklaring. — to r. at the Custom House: generale verklaring indienen. — to r. to: verslag uitbrengen aan. — to r. on: een rapport uitbrengen over.

repository: magazijn; pakhuis; dépot. — furniture r.: meubelmagazijn.

repudiate a contract (a debt): weigeren een contract (een schuld) te erkennen.

reputable firm: soliede firma.

reputation: reputatie. — he has (= he enjoys) an excellent r.: hij geniet een goede reputatie; hij staat gunstig bekend. — our goods have a r. fojr: onze goederen zijn bekend om. — to retrieve one's lost r.: zijn verloren reputatie herwinnen.

repute: of world-wide r.: wereldberoemd.

Sluiten