Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VACANGY — WAGON

V.

vacancy: vacature. — to fill up a v.: koersschommeling. — v. ot twopeuoe

in een vacature voorzien. — we have in the pound: schommeling van two-

no v.: er is bij ons geen betrekking pence per pond.

0pen. vary: fluctueeren.

vacant: to fail v.: vacant komen; open- vast concern: uitgebreide zaak.

vallen. veals: kalfshuiden.

vacate a contract: een contract annul- vendor: inbrenger (in een Naamlooze

leeren. Vennootschap). — v.'s shares: m-

valid: vast; van kracht; geldig. — this brengaandeelen.

offer is v till.. .: deze offerte blijft venture: onderneming; waagstuk; avon-

vast tot...;is van kracht tot ... tuur. — speculative v.: speculatieve

validity: geldigheid. onderneming; speculatie. — to v.:

valorem: ad v.: ad valorem. — ad v. wagen; ondernemen.

duty: waarderecht. verbal: mondeling. — v. agreement =

valuable document: stuk van waarde. v. contract: mondelinge overeenkomst;

valuation: taxatieprijs. — at a v.: mondeling contract.

tegen taxatieprijs. verify: verifieeren; controleeren — to

value: 1) waarde; prijs: 2) valuta; v. the items of a bill: de posten van

3) kwaliteit. — above the v.: boven een rekening verifieeren.

de waarde. — below the v.: beneden via: (wissel) exemplaar.

de waarde. — Standard of v.: waarde- view: the goods are on v.: de goederen

meter — to get (= to have) a good zijn te bezichtigen; liggen ter bezich-

v.: goede waar voor zijn geld hebben; tiging. — the goods may be y.ed:

prijswaardig koopen. — to give good de goederen kunnen worden bezichtigd.

v (for the money): goed bedienen. — visa: visa. — to v.: viseeren. — visaed:

the article is a good v.: het artikel geviseerd. — for v.: ter visa.

is zijn geld waard. — to lose its v.: visé: viseeren.

waardeloos worden. — poor v.: slechte visible supply: zichtbare voorraad.

kwaliteit. inferior v.: inferieure void: to stand v.: van nul engeener

kwaliteit. — surrender v. of a policy: waarde zijn. — to render v.: nietig

terugkoopwaarde van een polis. — maken.

contributory v.s: dragende waarden, voidable: annuleerbaar,

— v s are higher now than they were voluntary sale: vrijwillige verkooping.

somé time ago: de prijzen zijn nu vote: to have a (no) v. m the proceed-

hooger dan eenigen tijd geleden. — ings: (niet) mogen meestemmen op de

v. per 15th February: valuta 15 vergadering.

Februari. — v. to-day: valuta per vouch: bewijzen. — to v. for the ac-

beden — v. in account: waarde in curacy of: instaan voor de juistheid

rekening — v. received: waarde ge- van. — to v. for the purity of: de

noten.— to v.: taxeeren. — to v. on: zuiverheid garandeeren van; instaan

trekken op. — v.d policy: getaxeerde voor de zuiverheid van.

poUs r vouchers: bescheiden (b. v. kasbeschei-

van: sleeperswagen. — collecting v.: den),

afhaalwagen. voyage policy: reispolis.

variaton: fluctuatie. — v. of exchange: v. s. == visible supply.

w.

wager policy: wedverzékering; dobbélpolis.

wages: loon; gage; soldij.

wagon hire: wagonhuur. — by the w.

Sluiten