Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRAGEN -

to mount up. — een b. storten: to make a deposit. — tot een b. van — ten b.e van: to the amount of; amounting to; to the extent of.

bedragen: to amount to. — onze uitgaven b. £ : our expenses are £ .

bedriegen: iemand met een minderwaardige kwaliteit goederen b.: to dupe a person with mferior goods.

bedriegelijke bankbreuk: fraudulent bankruptcy. — b. praktijken: sharp practices.

bedrijf: trade; concern; trading. — b. van een cargadoor: business of a forwarding agent. — b.sleider: acting manager; working-manager. — b.skapitaal: working (= acting = circulating = floating = operating = rolling) capital. — o.skosten: working expenditure; working expenses; trade expenses. — b.smateriaal: working-stock. — b.sresultaten: the results of this year's (last year's) operations. — b.sbelasting: trade tax.

bedrijvig: active. — b.heid: activity; bustle.

beëedigd: sworn *.

beëindigen: een contract 6. ;to terminate a contract; to cancel a contract.

beetnemen: iemand b.: to take in (= to cheat = to dupe) a person.

beetwortel: beet-root; beet. — b.suiker: beet-rootsugar ; beet-sugar. — b.suïkerfabriek: beet-sugar factory; beet-sugar works.

begeerd zijn: to be in favour; to be in request.

begeleiden: to cover. — b.d schrijven : covering letter. — deze strekt ter begeleiding van: enclosed please find.

begeven: zich in speculaties b.: to embark in speculations.

begin: in het b. van April: in the early part of April.

beginkoers: opening price.

beginnen: een zaak b.: to begin (= to commence = to set up in = to start) a business. — met een artikel b.: to take up a line. — aan de uitvoering eener order b.: to put an order mto work.

begrepen: daaronder b.: included. — aüe kosten daaronder b.: including (= inclusive of) all charges.

begrip van zaken: grasp of (a) business. — een verkeerd b. van goedkoopheid: I

BEHOEFTE.

an erroneous idea of cheapness.

begrooten: to estimate *.

begrooting estimate *; budget.

begunstigde: de meest b. natie: the most favoured nation.

begunstigen: to favour. — een zaak b. : to favour a concern with one's orders (with one's custom); to give a concern the preference. — den invoer b.: to favour the import.

behalen: winst b.: to make a profit.

— met iets winst b.: to make a profit on an article.

behalve: besides (sluit in); except (sluit uit). — b. wat betreft: save as regards.

behandelen: goederen ruw b.: to handle goods roughly. — iemand goed b.: to treat a person well; to deal properly with a person. — orders zaakkundig b.: to execute orders in a business-like manner. — een zaak b. alsof het zijn eigen ware: to act in an af fair as if it were one's own.

behandeling: ruwe b.: rough handling.

— onheusche b.: discourteous treatment.

behartigen: iemands belangen b.: to have (= to take) a person s interests at heart; to look after a person's interests.

beheer: management. — Raad van b.: Board of Directors. — verantwoording doen van het b. aan: to render an account of the management to. — hy' is met het b. der zaak belast: the management of the business has been entrusted to him.

beheerder (van een fallieten inboedel): trustee (of an insolvent estate).

beheeren: to manage. — een zaak b. : to manage (= to conduct) a business.

— een boedel b.: to administer an estate. — de fondsen b.: to have control of the funds.

beheerend vennoot: managing partner; acting partner.

beheerschen: de markt b.: to hold (= to control) the market.

behelzen: to contain. — b.de dat: to the effect that.

behoefte: in een b. voorzien: to supply a want. — dringende b. aan: urgent need of. — in iemands b.n voorzien : to meet a person's requirements. — alleen voor onmiddellijke b. koopen:

Sluiten