Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLADEN—BLOOTLEGGEN.

been greatly increased. — b.d artikel: substitute. — b.e kosten: additional charges; incidental charges; incidentals.

bijladen: goederen b.: to load (= to

ship) goods. bijlage: enclosure. bijlbrief: builder's certiticate. bijleggen: va-schillen b.: to adjust dif-

ferences. — op een artikel moeten b. :

to lose on an article. bijpassen: het tekort b.: to cover (= to

make up) the deficit. bijproduct: by-product. bijrekenen: to add. bijrekening: met b. van: adding. bijschrijven: to write up. — een bedrag

op een rekening b.: to pass an amount

to an account; to transfer an amount

to an account, bijslag: bonus; extra payment. bijtellen: 1 % voor contant b.: to add 1

per Cent, for cash. bijvoegen: to add; to enclose; to in-

clude; tn subjoin. bijvoeging: onder b. van: together with;

adding.

bijvoorbeeld: for example; forinstance; e. g. —

bijwerken: to write up; to make up for

backwork. bijzaak: het is b.: it is of secondary

importance. bijzegelen: to add an additional stamp, biljet: note. — bank b.: bank-note. billijk: low; moderate; fair; inexpen-

sive. — een b.e pry's: a reasonable

price.

billijken: to approve of.

bi-metallisme: bi-metallism.

binden: aan een limiet b.: to bind to a limit. — aan een contract gebonden zijn: to be bound to a contract. — een contract b.d maken: to bind a contract. — b.d voor: binding on.

binnen een maand: within a month. — de stoomboot wordt morgen b. verwacht : the steamer is due to-morrow. — zijn vorderingen b. krijgen: to get in one's debts. — b.kort: before long; shortly; one of these days; in the near future.

binnengekomen schepen: arrivals.

binnenhandel: inland trade.

binnenhaven: inland port; inner harbour.

binnenland: interior. — uit het b.:

from the interior. — naar het b.: inland. —> binnenlandse : home *; inland *; interna!; domestic. — binnenlandsche handel: home trade; interna! trade.

binnenkomen: to arrivé; to enter.

binnenloopen: een haven b.: to put into port.

binnensleepen: to tow into. binnenvaart: inland navigation. binnenwerks: inside measurement. blaas: bladder. — in blazen verpakken:

to bladder, bladgoud: gold-foil. bladtin: tin-foil.

blanco: blank. — b. accept: blank acceptance; acceptance m blank. — 6. chèque: blank cheque. — b. crediet: blank (= open) credit. — b. crediet in rekening-courant: cash credit, i— in b. verkoopen: to s 11 short.

blijk geven: to show; to prove. — ten b.e waarvan: as witness; in witness whereof.

blijkbaar: obvious(ly).

blijken: to appear; to prove (to be).

blijven bij wat men gezegd heeft: to abide by what one has said. — gelieve defactuur te laten b. zooals zij is: please let the invoice stand as itis. — borg b. voor: to stand surety for. — op den vorigen prijs b.: to maintain its forrner value. — de koersen b. ongeregeld : prices continue unsettled (= fluctuating). — de stemming blijft vast: a firm tone prevails. — zich aan de noteering b. vasthouden: to adhere to quotations. — b.de schulden: perpetual debts.

blik: met b. bekleed: tin-lined.

blikje: tin. — in b.s: tinned.

bloe: en b. verkoopen: to sell by (= in) the lump.

bloei: tot b. komen: to become prosper ous.

bloeien: to prosper; to flourish. bloembol: bulb.

blok: slab. — een b. marmer: a slab of marble. — een b. tin: a slab of tin. — een b. huizen: a pile of buildings.

blokkade: blockade.

blokkeeren: to blockade. — kapitaal b.: to lock * up capital.

blootleggen: zijn toestand aan zijn crediteuren b.: to lay one's position before one's creditors.

Sluiten