Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSIGNEEREN — CONVOOI.

nemer: consignee. — c. rekening: consignment account. —

consigneeren: to consign. — aan de N. O. T. c. t to consign to the N. O. T.

consolidatie: consohdation.

consolideeren: to consolidate. — geconsolideerde schulden: Consolidated debts.

consortium: syndicate; combine.

constateeren: de schade c.: to ascertain the damage.

constitueeren: to constitute; to form.

consul: consul. — c.-generaal: Consulgeneral. — Britsch c: H. B. M's Consul (= His, Her, Britannic Majesty's Consul).

consulaat: consulate; consular office. — c.s kosten: (= csrechten) consulage; consular fees.

consulair agent: consular agent. — c.e factuur: consular invoice *. — c. rapport: consular report. —

consumeeren: to consume.

consument: consumer; user.

consumptie: consumption. — in c: custom free; duty paid. — in c. gedeclareerd: released for home consumption. — c. vraag (= vraag voor c): consumptive demand.

contact: het c. verliezen met: to lose touch with. — in c. staan met: to be in contact (= touch) with.

contant: cash (down); ready money; out-of-pocket. — c. geld: cash. — d c. verkoopen: to sell for (= against) cash. — beurszaken ■• c: transactions for money. — korting voor c.: discount *; cash discount. — 3 % voor c.: 3 per Cent for cash. — c. binnen 6 weken: cash within 6 weeks. — c. tegen (verladings)documenten: cash against documents. — c. zonder korting : net cash. — extra c. (= c. zonder korting): prompt cash. — c. betalen: to pay cash. — c.e betaling: cash payment. — c.e betaler: cash customer. c.e waarde: market value.

contanten: ready coin; ready money; hard cash.

continueeren: to continue.

conto: account. — c. betalen: to pay on account.

contrabande: contraband. — tot c. verklaren : to declare to be contraband. —lijst der c. artikelen: prohibited list.

contraboek: customer's book.

contract: contract *; agreement. — mondeling c.: verhal contract. — schriftelijk c.: contract in writing. — het c. is afgeloopen: the contract has come to an end. — zich aan een c. hoU en: to live up to a contract. —een c. afsluiten: to enter into (= to make) a contract. — een c. naleven: to live up to a contract. — een c. annuleeren: to cancel a contract. — een c. beëindigen: to terminate * a contract. — c.-nota: contract oi sale. c. polis: open (= floating = contract) policy. — c. prys: contract rate. — c. breuk begaan: to commit a breach of contract.

contractant: contractor; contracting party.

contracteeren: to contract. — ede

partijen: contracting parties. — e.

met: to close with. contractueel verbonden zijn om...: to

be under contract to .... — zich c.

verbinden: to contract, contramerk: countermark ;oountersign. contramine: in de c. zijn: to go (= to

buy) short. — dec: the bears. — c.:

bearish.

contramineur: bear; speculator for a fail. — de c.s: the bearish clique.

contramonster: reference sample; counter sample.

contra-order: counter-order.

contraprestatie: consideration.

contrarecht: countervailing duty.

contrasigneeren: to countersign.

contributie: subscription.

controle: check; control. — behoorlijke c. uitoefenen op de uitgaven: to maintain a proper check on the expenses. — c. weger: check weigher.

controleeren: to check; to verify*; to keep a tally. — een rekening c.: to check an account; to audit an account.

controleur: controller.

convenieeren: to suit.

conventie: convention.

conversie: conversion. — c. leening : conversion loan.

converteerbaar: convertible. — c.e obligatie: convertible bond.

convocatie: convocation; notice convening a meeting.

convooi: convoy. — c. looper: customs agent; customs broker.

Sluiten