Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTEHHANDS

— ENDOSSEEREN

the early months. — de e. helft van de maand: the early part of the month. — e. bediende: head clerk. — e. klerk: managing clerk. — in de e. hand: in first hand. -— uit de e. hand koopen: to buy at first hand;

to buy at the best hand de e.

uitgaven: the initial expense.

eerstehands ceel: original warrant. — e. prijzen: initial prices.

eerstvolgend: de e.e maanden: the near months. — per e.e gelegenheid: by next steamer. — Uwe e.e zending: your next consignment.

effecten: securities; stocks. — e. beurs: Stock Exchange. — de Londensche E. beurs: the House. — e. bezit: stocks on hand. — e. boek: stock book. — e. branche: stock-department. — e. handelaar: stock jobber.

— e. makelaar: stock-broker. — e. rekening: stock account.

effectueeren: een bestelling e.: to exe-

cute (= to fill) an order, eigen: een e. filiaal oprichten: to estab-

lish one's own branch. — order e. :

order own. — e. wissel: house bill;

bill drawn upon oneself. eigenaar: owner. — aan een anderen

e. overgaan: to change hands, eigendom: property. — in e. hebben:

to own. — e.srecht: ownership. —

e.(srechten) overdragen: to convey

one's property. eigenhandig geschreven: self-written.

— e. onderteekend: given under my own hand.

eigenlijk: strictly speaking; properly speaking.

eigenmachtig: arbitrary. — iets e. doen: to do something on one's own authority. — e. optreden: tó carry it with a high hand.

eind-: terminal. — e.-afrekening: account of settlement. — e. bestemming: ultimate destiny (= destination).

einde: end. — een e. maken aan misbruiken: to put down (= to put an end to) abuses. — te dien e.: for that purpose; accordingly. — ten e.: in order to. — aan het e. van deze week: this week-end.

eisch: demand. — e. tot schadevergoeding: claim; action for damages. — een e. afwijzen: to reject a claim. —

afzien van een e.: to waive a claim

— een e. instellen: to bring an action.

— een e. intrekken: to drop a claim.

— een e. inwilligen: to comply with a demand. — aan eischer werd zijn e. ontzegd: the plaintiff was nonsuited. — e.en: requirements. — e.en stellen aan de kunst van den verpakker: to make demands upon the packer's art.

eischen: to demand; to claim. — contante betaling e.: to demand (= to stipulate for) cash payment. — schad vergoeding e.: to claim compensation.

eischer: plaintiff.

el: yard. — de (= per) e.: per yard. elders: elsewhere. — zich e. voorzien:

to buy elsewhere; to buy somewhere

else.

electrische centrale: electric power station. — e. krachtinstallatie: electric power plant.

elevator: elevator.

elkaar: in e. vallen: to fail to pieces. — door e. gerekend: on an average; one with another.

ellenmaat: yard measure.

ellenwaren: draper's (= mercery) goods.

ellendige toestand: miserable plight.

emballage: package; wrappers; packing materials. — met berekening van e. (— e. niet inbegrepen): packing extra. — e. af deeling: packing department. — e. book: case book; package book. — e.-inrichting : packing-house.

emballeeren: to pack.

emballeur: packer.

embargo: embargo. — e. leggen op: to place (= to lay) an embargo on ; to put under embargo; to arrest. — e. opheffen: to raise (= to take away = to take off) the embargo.

emissie van aandeelen: issue of shares.

— e. koers: price of issue; issue price. emitteeren: to issue, emolumenten: emoluments. employé: employee; clerk. endossaat: endorsee.

endossant: endorser. — vorige e.: preceding endorser. — volgende e.: subsequent endorser.

endosseeren: to endorse. — geëndosseerde: endorsee.

Sluiten