Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOEL — GEZONDHEIDSREDENEN

gevoel: glad op het g. zijn: to feel smooth; to bê smooth to the touch.

gevoelen: de noodzakelijkheid doet zich meer en meer g.: the necessity becomes more and more app9rent. — de schaarsch e aan grondstoffen doet zich sterk g.: the scarcity of raw materials makes itself keenly feit. — de behoefte g. aan: to feel the need of; to need. —

gevoelig: severe; sensitive. — een g. verlies: a smart loss. — ik ben zeer g. voor Uw attentie: I highly appreciate your attention. — hij werd g. getroffen door dat faillissement: he was seriously affected by that bankruptcy.

gevolg: consequence; result; effect; outcome. — eindelooze klachten zullen het g. zijn: unending complaints will result. — ten g.e van: in consequence of; owing to. — zonder g. blyven: to be fruitless (= in vam = abortive). — g. geven aan: to carry out; to carry into execution. — iets met goed g. gekroond zien: to see something crowned with success. gevolgtrekking maken: to draw a

conclusion; to conclude. gevolmachtigde: proxy. — iemand tot zijn g. aanstellen: to give a person power of attorney; to make him one's proxy (plaatsvervangend g.); agent (handelsg.). gevraagd voor een bankinstelling, een klerk. ..: required for a banking establishment a clerk... — veel g. worden: to be much in request; to be in great demand; to be much in favour. — niet meer g. worden: to grow out of request. — de g.e toestemming: the consent asked for. gewaagde speculatie: a dangerous (= hazardous) speculation; a risky piece of business, gewaarborgd goud: hall-marked gold. gewag maken van: to make mention of. gewas: erop.

geweigerd worden: to meet with a refusal.

gewetenlooze importeurs: unscrupul-

ous importers. gewettigd: deze uitspraak is niet g.:

this decision is not justified (= war-

ranted). — g.e hoop: just (= legiti-

mate) hope.

De Fhoe, Woordenboek.

gewicht: weight *. — opgave van het g.: statement of the weight. — slecht g. (— te weinig g.): short weight. — bruto g.: gross weight. — ingenomen g.: shipped weight. — g. hechten aan: to set store by; to attach value to.

gewichtig: important; weighty.

gewichtsgarantie: guarantee of weight.

gewichtsmanco: short weight; shortage

gewichtsverlies: loss of weight.

gewijsde: het vonnis is in kracht van g. gegaan: the sentenoe has become absolute; the time of appeal has elapsed.

gewild zijn: to be in demand; to be sought ( = sought after =» of easy sale). — het is niet g.: it has no sale; there is no sale for it. — zeer g. zijn bij: to be in great favour with. — bij het publiek g. zijn: to command public favour. gewoon aandeel: ordinary (= common) share. — Uw prijzen zijn aanzienlijk hooger dan wij g. zyn te betalen: your prices are considerably above our usual figures. — Wij zyn g. de emballage extra in rekening te brengen : We are accustomed to charge packing extra. — onze gewone pryzen: 'our usual prices gewoonlijk: usually; generally; as a rule. gewoonte: habit; custom; practice. geworden: iemand iets doen g.: to send a person something. — mij is bericht g.: I have received news; I have been informed. — Uw brief is mij g.: I have received your letter, gezagvoerder: master; captain, gezamenlijk: voor g.e rekening: on joint account. — g. of afzonderlijk: jointly or separately. gezegeld stuk: stamped document, gezicht: op het eerste g.: at first sight. gezinshoofd: householder. gezocht: dit artikel is zeer g.: this article is greatly sought (= sought after = in great demand = in great request). — zeer g. zijn bij: to be in great favour with. gezondheidspas: Bill of Health. — schoone g.: clean Bill of Health. — vuüe g.: foul Bill of Health, gezondheidsredenen: hy is om g. afgetreden: he has resigned on account of his health.

Sluiten