Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAPITAALREKENING — KIEZEN

to finance; to capitalise. — geplaatst k.: subscribed capital. — zijn k. aanspreken: to trench on one's capital.

kapitaalrekening: capital account ; stock account.

kapitaalsbelegging: investment of capital.

kapitaaluitgave: capital expenditure. kapitaalverzekering: endowment insurance.

kapitalisatie: capitalisation. kapitaliseeren: to capitalise. kapitalisme: capitalism. kapitalist: capitalist; financier, kapitein: captain; master. — k.'s

kopie: captain's copy. — k.'s protest:

captain's protest, kaplaken: primage. kappen: een anker (een mast) k.: to

out an anchor (a mast), kapseizen: to capsize. karaat: carat. — 18 k.s goud: gold of

18 carats fine. karavaan: caravan. — k. handel:

ca ra van -tr ad e. kardoespapier: baling-paper, kargeleider: carman. karrevracht: cart-load. kartel: cartel; Kartell; combine, karton: carton. — in k.nen doosjes:

packed in cartons. kas: slecht bij k. zijn (= geen geld aan

k. hebben): to be short of (= out of)

cash. — goed bij k. zijn: to be flush

(= flush of money). — ontvangsten

aan de k.: cash takings. — geld in k.:

cash in hand. kasboek: cash book. kasbriefje: cheque, kasgeld: cash.

kashouder: cashier; cash keeper.

kaslooper: collecting clerk; collector.

kasregister: cash-register; check-till.

kasrekening: cash account.

kassier: cashier. — k.sboekje: banker's pass-book. — k.sbriefje: cheque.

katoen: cotton.— k.en goederen: cotton goods; cottons. — bedrukte k.en goederen: printed cottons; cotton prints. — k.jabriek: cotton-mill.

kaveling: lot *.

keer: de zaken hebben een gunstigen k. genomen: things have taken a favourable turn (= have changed for the better).

koerende: per k. post: by return of post; per return.

keerpunt: turning-point; crisis.

keerzijde: de k. der medaille: the reverse of the medal. — alles heeft zijn k. : there is a revérse to every medal. — zooals op de k. is aangegeven: as specified on back.

keldertlesch: square bottle.

kenbaar: knowable; distinguishable.

— k.heid van goud: cognisabüity of gold.

kenmerk: mark; stamp. — het k.dragen

van: to be characterised by. kenmerken: to mark; to characterise.

— zich k.: to be characterised; to show signs of.

kennelijk: in staat van k. onvermogen verkeeren:to be insolvent; to have committed an act of bankruptcy.

kennen: iemand slechts bij naam k.: to know a person only by name. — hij heeft zich als een uitstekend man van zaken doen k.: he has shown himself to be a capable business-man

— iemand in een zaak niet k.: to pass a person by in something.

kenner: connoisseur; insider.

kennis: iemand met iets in k. stellen (= iemand k. geven van iets): to inform a person of something; to acquaint a person with something.

— met een firma in k. komen: to meet with a firm. — ter k. brengen van: to bring to the notice of. — k. geven: to give notice; to notify. — een k.: an acquaintance.

kennisgeving: notice *; notification.

kennismaking: ter k.: for your kind attention.

kenteeken: mark; sign; characteristic.

kenteren: to capsize.

ketting: een schip aan den k. leggen: to arrest a ship.

keurcollectie: choice collection.

keurvrij: goederen k. koopen: to buy goods subject to approval. — k. aanbieden: to offer on approval.

keus (= keuze): choice; option *. — ruime k.: varied selection. — naar k.: at (= in) one's option. — de k. der monsters: the selection of the samples. —

kiel van een schip: keel of a vessel; kiezen uit: to choose; to select; to make a choice from.

Sluiten