Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MELDING — MISBRUIK

person of something. — een telegram m.de dat: a telegram reporting that. — een bericht m.de dat: a report to the effect that. melding maken van: to make mention of.

memorandum: memorandum; memo. memoriaal: day-book; waste-book. mengen: to mix; to blend. menging: mixing; blending;admixture. mengsel: mixture, mercantilisme: mercantilism. mercantilist: mercantilist. 'merk: mark *; brand. — m.en sherry : sherries.

merkbaar: er was eenige vraag m.: there was some demand noticeable. — een m. verschil: an appreciable (= perceptible) difference.

merken: to mark.

merkenlijsten: lists of marks.

meststoffen: fertilisers.

metaal (= geld): metallic currency. — m. draad: metal filament. — mgieterij: foundry. — m.voorraad: gold coin and bullion.

metalen geld: metallic currency.

meten: to measure *. — van buiten gem.: outside measurement *.

methodisch: businesslike.

metriek stelsel: metric system. — m.e maat: metric measure. — in m.e maten omrekenen: to convert into metric measures.

mettertijd: in course of time.

meubelen: (articles of) furniture. —

meubelmagazijn: furniture-warehouse; furniture repository.

meubilair: furniture. — m. rekening: account of moveables.

meubelwagen: furniture-van.

m. i.: in my opinion.

middel: means. — door m. van: by means of; through; through the medium of.

middelen: means *; funds *. — vlottende m.: liquid resources.,— ruime m.: ample funds. — m. beramen: to devise means.

middelmatig: moderate; middling; indifferent; mediocre; so-so.

middelnummer: medium size.

middelsoort: middle-grade; between.

midden: het m. der volgende maand: the middle of next month. — zij benoemen een uit hun m.:

they appoint one of their number. middenkoers: middle price; average price.

middenmaat: medium size.

middenprijs: middle price.

middensoort: medium-grade.

mijn: mine. — kolenm.: colliery. — m. aandeelen: mining shares; mining stocks. — m.concessie: mining concession; claim. — m.werker: collier.

mijnent: ten m.: at my house; at my place. — m.wege: on my part.

mille: per m.: per thousand.

min: te m. ontvangen hébben (= te m.

zijn): to be short. — het te m. oetaalde: the deficiency. — m.ste kwaliteit: lowest quality. minder fraaie afwerking: indifferent finish. — ik zal deze zaak op een voor U m. aangename wijze moeten behandelen: I shall have to take the necessary steps to (legally recover this amount). — ik kan het geen cent m. doen: I cannot afford to abate (= to knock off) one penny.

— m.e kwaliteit graan: refuse grain.

— m. soort goederen: low-grade (= inferior) articles.

mindering: in m. brengen: to deduct.

— in m. ontvangen: to receive on account (= in part payment). — een bedrag in m. brengen: to allow an amount.

minderwaardig: worthless; inferior. minimum inschrijving: minimum subscription.

Ministerie van Handel: Board of Trade. minne: een zaak in der m. schikken:

to arrange (= to settle) matters

amicably. minnelijke poging: friendly attempt.

— m. schikking: amicable arrangement (= settlement).

minst: op zijn m. genomen: to say the least of it. — ten m.e: at least.

minstens: at least.

minzame: onder m. aanbeveling verblijven wij: recommending our firm to your kind attention, we are ...

mis: het m. hebben: to be wrong. — de zaak loopt m.: the business is going to turn out a failure.

misbruik: abuse. — m. maken van iemands tijd: to trespass upon a person's time. — m. maken van iemand's vertrouwen: to abuse a

Sluiten