Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONGELDIG —

its. — zulk een handelwijze is o.: such a procedure is unheard-of.

ongeldig: null and void. — een contract o. maken: to render a contract null and void; to nullify (= to invalidate) a contract.

ongelegen: inopportune; inconvenient.

ongelegenheid: iemand in o. brengen: to inconvenience a person; to put a person to inconvenience.

ongelijke voorwaarden: unequal terms. —■ o. kleuren (maten): unequal colours (sizes).

ongelimiteerde order: unlimited order.

ongemerkt: unmarked; not marked.

ongemunt: uncoined. — o. goud of zilver: bullion.

ongenegen: unwilling; disinclined. — hij is niet o. met ons in onderhandeling te treden: he is not unwilling to enter into negotiations with us.

ongenummerd: not numbered; without number.

ongeregelde goederen : bankrupt's stock.

—. o. (= ongesorteerde) goederen: . unassorted goods; odd pieces. — in

o. kleine partijtjes: in odd small lots.

— o. klant: chance (= casual)

customer. ongerekend: exclusive of; not includ-

ing; not taking into account, ongerief: iemand o. veroorzaken: to

put a person to inconvenience. ongerust zijn over: to be uneasy about. ongeschonden: undamaged *; sound, ongevallenverzekering: Employers'

Liability Insurance; Accident Insurance.

ongevraagd: unsolicited. ongewild: not in demand; not in favour.

ongezegeld papier: unstamped paper, ongunstig: unfavourable. — het natte

weer is zeer o. geweest voor de tarwe:

the wet weather has been very

unfavourable to the wheat. oninbaar: irrecoverable. — verzekering

tegen oninbare schulden: bad debts

insurance. oningevuld: blank. — o. laten: to

leave blank, onjuist: het bedrag is o.: the amount

is incorrect (= is not right). — o.heid:

inaccuracy; incorrectness. onkosten: charges; expenses, — groote

o.: heavy charges. — kleine o.:

ONTHEFFING

petty expenses; petties. — .0 inbegrepen: charges included. — 0. maken: to incur expenses. — de 0. bestrijden: to defray the expenses. — de o. aan het vervoer der goederen verbonden: the expenses attended upon (= connected with) the carriage of the goods. — o. besnoeien: to cut down expenses. —

onkostenboek: book of charges.

onkostennota: account (= note = statement) of charges.

onkostenrekening: zie: onkostennota.

onmiddellijk: immediately; at once; at instant notice.

onmogelijk: impossible; not possibly. — het is ons o. om...: is it impossible for us to...; we cannot possibly ... — o.heid: impossibility.

onnoodige inspanning: undue stram (= exertion). — 0. moeite: unnecessary trouble.

onontbeerlijk; indispensable.

onopgevraagd: uncalled.

onoverkomelijk bezwaar: insurmountable obstacle.

onovertroffen: unsurpassed; unequalled; second to none.

onregelmatig endossement: restrictive (= irregular) endorsement. —■ o.e zendingen: irregular consignments.

onregelmatigheid: irregularity.

onroerende goederen: real estate (= property).

onrustig: excited.

onscheurbaar: untearable.

onsterke verpakking: frail package.

ontbinden: een vennootschap 0.: to dissolve a partnersnip.

ontbinding: de o. eener maatschappij gelasten: to decree the dissolution of a company.

ontbreken: to be wanting; to be missing. — o.de goederen: shorts.

ontduiken: het porto o.: to evade the postage. — een contract o.: to evade a contract.

ontduiking: evasion.

ontevreden over: dissatisfied with.

ontgaan: iemand's aandacht o.: to escape a person's notice.

ontheffen: iemand van een verplichting 0.: to relieve a person from an obligation.

ontheffing van schuld: order of discharge.

Sluiten