Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STILSTAND

the dead time of the year; the dead time of business; the after-season; the slack season.—s.le uitslag: allowance for waste; over-weight. — s.le vennoot: dormant (= silent = sleeping) partner.

stilstand: stagnancy; stagnation; standstill. — s. van den handel: stoppage of trade.

stilte: calm; calmness; dullness.

stilzwijgend: implied *.

stipt: punctual(ly); prompt(ly).

stof: material; fabric.

stoomboot: steamer. — per s.: by steamer. — een s. die eerstdaags vertrekt: an early steamer. — s. maatschappij: Steamship Company. — s. dienst: steamboat-seryice.

stoomen: (= afvaren): to sail.

stoomende: afloat. — goederen s. verkoopen: to sell goods afloat; to sell on steaming terms. — s. goederen: steaming * (= floating) goods.

stoomschip: steamer; steamship; s. s.

stoomsleeper: steamtug.

stoomvaartlijn: line of steamships; line.

stoomvaartonderneming: steam-navigation company.

stoornis: disturbance; interruption; interference.

stoot {tot vooruitgang): impetus; impulse.

stooten: niet s. /: don 't drop 1 — op een rots s.: to strike (= to run) upon a rock.

stoporder: stop order.

stopzetten van bestellingen: suspension of orders. — het bedrijf s.: to stop the work(s).

storen: de telegrafische verbinding is gestoord: telegraphic communication is interrupted. — iemand in zijn werk s.: to disturb (= to hinder) a person in his work. — hij stoort zich daar niet aan: he takes no notice of it.

storten: een bedrag s.: to make a deposit. — bij een bank s.: to deposit with a bank; to pay into a bank. — goederen s.: to bulk goods.

stortgoederen: goods laden in bulk. — een met s. geladen schip: a ship laden in bulk.

storting: deposit.

stortingsformulier: paying-in slip. stortzee: head-sea. — eera s. krijgen: to ship a heavy sea.

— STRIKT

stouwen: to stow.

stouwer: stevedore.

straatverkeer: street traffic.

strafbaar: penal.

straf clausule: penalty clause.

strafport: additional postage; surcharge. — de brief was met s. belast, daar hij te zwaar was: the letter was charged as being overweight.

strand: op het s. zetten: to beach; to run on the beach. — op het s. hopen: (= drijven): to run (to be driven) ashore.

stranden: to run ashore; to strand; to run aground; to ground; to take ground.

stranding: in geval van s.: in case of shipwreck (= wreckage == groundingl-

strandgoederen: flotsam; jetsam; wreckage; wreek.

strandjutter: wrecker; picaroon.

strandrecht: right of salvage.

strandvonder: wreck-master; receiver of wreek.

streek: in deze streken: in these districts (=*regions = parts).

streep: een streep door een schuld halen: to cancel a debt.

strekken: zoo hng de voorraad strekt: as long as supply lasts.

strekkende: per s. voet: per running (= linear) foot.

strekking: tendency*; purport.

stremmen: de vaart s.: to impede navigation. — de scheepvaart is gestremd: the navigation is clösed.

stremming van het verkeer: suspension of traffic.

streng vasthouden aan een methode: to follow (= to adhere to) a method strictly (= rigidly). — zij staan onder s. toezicht van: they are under

j strict control of. — s.e maatregeUn: stringent measures.

streng zijde: skein of silk.

Streven: het voortdurende s. om de schepen grooter te maken: the constant tendency to increase the size of ships. — Wij s. er naar onze klanten zoo goed mogelijk te bedienen: We try (= we use our utmostfendeavours) to serve our customers as well as possible.

strikt vertrouwelijk: in strict confidence; strictly confidential.

Sluiten