Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEREIKEND

toereikend: adequate; sufficiënt, toeschrijven aan: to ascribe (= to

attribute) to. — toe te schrijven aan:

due to.

toestaan: een korting t. van 5 % op de catalogus-prijzen: to allow 5 perCent off list-prices. — 5 % korting t.: to allow a reduction of 5 per Cent. — iemand bijzonder gunstige voorwaarden en prijzen t.: to put a person on an exceptional footing as regards terms and prices. — uitstel van betaling t.: to allow a delay (= an extension) of payment.

toestand: state of things. — onzekere t.: unsettled state of affairs. — de economische t.: economie conditions;

- the economie condition. — ellendige t.: miserable plight. — in ontredderden t.: in a dilapidated condition.

— financieele t.: financial position.

— de t. van de markt: the condition of the market. — zijn t. aan zijn crediteuren blootleggen: to lay one's position before one?s creditors.

toestemmen: in voorwaarden t.: to accede to terms. — in een accoord t.: to agree to a composition.

toestemming: assent; consent.

toetreden: tot een accoord t.: to accept the proposed composition (= settlement). — tot een firma t.: to become a memoer of a firm; to join a firm.

toets: test. — een t. doorstaan: to stand a test. — een t. toepassen op: to apply a test to.

toeval: chance. — bij t.: by chance; accidentally. — ik had bij t. eenige kisten over: I happened to have some cases over.

toevallig: by chance; accidentally. — hij was t. thuis: he happened (= chanced) to be at home. — t.e omstandigheden: accident; chance. — •door t.e omstandigheden komt mijn reiziger a.s. week in Uw buurt: my . trayeller will, quite accidentally, visit your neighbourhood next week.

toevertrouwen: iemand iets t.: to entrust something to a person; to confide something to a person's care.

toevloed : er is een bijzondere t. van bestellingen geweest: there has been an extra pressure of orders.

toevoeging: door t. van de woorden by the insertion of the words. ...

— TRANSACTIE

toewijzen: aandeelen t. i to allot shares.

— (op een auctie) t. aan: to knock down to. — een inschrijving gerechtelijk t.: to adjudicate on a tender.

toewijzing: allotment. — bij t.: on allotment. — na t.: after allotment.

— advies van t.: letter of allotment. toewijzingsbiljet: letter of allotment. toewijzingskoers: price of allotment. toezeggen: to promise. toezenden: to forward; to transmit. toezending van een bedrag: remittance

of an amount. — t. van monsters: forwarding (= consignment) of samples.

toezicht: zij staan onder streng t. van: they are under strict control of.

toiletzeep: toilet soap; fancy soap.

tolbeambte: Custom-House Officer.

tolunie: Customs Union; Customs Federation.

tolverbond: Customs Union; Customs Federation. — Het Duitsche t.: the Commercial Union of Germany.

ton: ') (=vat): barrel; cask; *) (gewicht of maat); ton. — een boot van 1500 t.: a steamer of 1500 tons burden; a 1500 tonner. — (A register ton == 100 Eng. cubic feet = 282 cubic decimeter).

tonnage: tonnage *.

tonnegelden: tonnage-dues.

tonneninhoud: tonnage *.

tonnenmaat: tonnage *; shipping.

tonnen (= in een ton doen): to barrel.

tontine: tontine.

toonder: bearer. — aan t.: to bearer. —

chèque aan t.: open cheque; cheque

to bearer. toonderaandeel: share (warrant) to

bearer. toonkamer: showroom, tot: alle bestellingen t.aan £ 25: all

orders up to £ 25. — t. en met: up

to and. including. totaal: total; all told. — t. generaal:

grand total» — t. verlies: total loss. touw: een speculatie op t. zetten: to

enter into (= to embark in) a

speculation. traag: heavy; dull; inanimate. — een

trage markt: a hanging market. traite: draft. — een t. doen toekomen:

to hand a draft. — t. zonder respijtdagen: fixed draft. transactie: transaction*; deal; deal-

Sluiten