Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITLEVERING — UITVOEREN

uitlevering: goede u.: right delivery.

uitloopen: de onderhandelingen zijn op niets uitgeloopen: negotiations have come to notning. — op niets u.: to fail through. — deze inkt loopt uit: this ink runs.

uitloten: to be drawn. — de uitgelote obligatiën: the bonds drawn.

uitloting: drawing. — by' een u.: at a drawing.

uitmaken: iets u.: to decide something.

— Hoeveel maakt dit tezamen uit:

what does it amount to together?;

what does it total up to? uitoefenen: een bedrijf u.: to carry on

a trade. — invloed u. op: to influence;

to have influence on. — zijn recht

van voorkeur u.: to exercise one's

right of preference. uitpakken: to unpack*. — bij het u.

der goederen: on opening out (=

unpacking) the goods. uitputten: to exhaust. uitreis: het schip is op de u.: the ship

is outward bound. uitrekenen: to calculate. uitrusting: outfit.

uitschieten (= schiften): to refuse; to reject. — gelden u.: to advance money.

uitschot: refuse; rejections; pickings.

uitschotten: disbursements. — u. rekening: account of disbursements.

uitschrijven: een leening u.: to issue ' (= to float) a loan. — een factuur u. over: to make * out an invoice for. — een vergadering u.: to call (= to convoke) a meeting.

uitschuld: liability.

uitslaan: goederen (uit het Entrepot) u.: to release goods.

uitslag: result. — stille u.: allowance for waste; over-weight. — bij den u.: when released.

uitsluitend: exclusively.

uitspraak: scheidsrechterlijke u.: award; arbitration. — zich aan een scheidsrechterlijke u. onderwerpen: to submit to an arbitration; to stand to (= to abide by) the award.

uitstaan: geld hebben u. tegen 3 %: to have put out (= lent out) money at 3 per Cent. — u.d bedrag: amount in circulation. — u.de rekeningen: outstanding accounts. — u.de vorderingen: outstanding debts; out-

standings. — de nog u.de loten aflossen : to redeem outstanding bonds.

uitstalkast: show case; show front; show-window; shop front; window.

uitstallen: to dress ashopwindow. — goederen u.: to exposé goods for sale.

uitstalling: display; exhibit.

uitstekend: first-rate.

uitstel: delay. — een verzoek om langer u.: a request for another delay.— u. van betaling: respite; extension of payment. — u. van betaling verkenen: to grant (= to allow) postponement of payment; to allow a delay (= an extension) of payment. — het kan geen u. lijden: it can brook no delay.

uitstellen: to delay; to put off.

uitstrooien: to circulate (rumours).

uittreden uit een firma: to leave (= to withdraw from) a firm. — u.d vennoot: outgoing partner.

uittrekken: een bedrag u. voor: to allocate a sum; to set a sum apart for.

uittreksel rekening-courant: statement of accounts; abstract of an account.

uitvallen: een artikel laten u.: to drop an article. — een trein laten u.: to take off a train. — goed u.: to turn out well; to turn out a success.

uitvalmonster: shipping sample; outturn sample.

uitvaren: to sail.

uitverkocht: het artikel is u.: the article is out of stock (= is sold out == depleted = is consumed). — wij zijn u.: we are run out of the article; our stock is exhausted.

uitverkoop: clearance-sale; clearance; cheap sale; selling-off. — wegens u.: on account of the clearance-sale.

uitverkoopen: to sell out; to clear; to sell off.

uitverkoopsprijs: sale price; clearanceprice.

uitvoer: export(ation). — u. verbod:

export forbid. uitvoerartikel: export(s); article(s) of

export.

uitvoerbare limiet: practicable (== attainable) limit. — Uw limiet is niet uitvoerbaar : your limit is impracticable (= is unattainable).

uitvoerbaarheid: practicability.

uitvoerder: executor.

uitvoeren: goederen u.: to export goods.

Sluiten