Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERMELDEN — VERREKENPAKKET

vermelden: to state *; to mention. — de prijs wordt niet vermeld: the pricé is not reported. — uitdrukkelijk v.: to set out; to set forth.

vermeldenswaard: worth mentioning.

vermelding verdienen: to 'deserve mention.

vermijden: to avoid. — kosten v.: to save expenses.

vermijding: ter v. van verdere onkosten : to avoid (= to save) further expense.

verminderde prijs: reduced price. — v. prestatie: impaired efficiency. — v. vraag: slackened demand.

verminderen: *) to decrease; 2) to reduce. — v. met: to decrease (= to fail off) by. — de uitgaven v.: to cut down (= to reduce = to pare down) expenses.

vermindering: decrease; reduction; falling off; relaxation. — v. van bestellingen: contraction (= shrinkage) of orders. — v. van omzet: fallingoff in turnover.

vermissen: to miss. — de stoomboot is opgegeven als vermist: the steamer has been posted as missing.

vermoedelijk: probably; presumably.

vermoeden: to presume. — er bestond v. dat...: there was a suspicion that.. . — een bloot v.: a mere suspicion.

vermijden: om misverstand te v.: to

avoid misunderstanding. vermogen: we hebben alles gedaan wat

in ons v. was: we have done our

utmost. — een groot v.: a large

fortune.

vernemen: to understand *. — ik zou

gaarne willen v.: I should like to

know (= to learn). vernietigen: to destroy; to cancel. vernieuwen: to renew. vernieuwing: r ene wal. vernikkeld: nickel-plated. vernissen: to varnish. veronderstellen: to suppose. veronderstelling: supposition. — in de

v.: in (= on) the supposition; sup-

posing; assuming. verongelukken: l) to be wrecked ( =

stranded); 2) to come to grief, verontrustend: alarming. verontschuldigen: to excuse. — zich v.

wegens: to apologize for. verontschuldiging: excuse. — zijn v.en

aanbieden wegens: to apologize for.

veroorloven: Wij v. ons op te merken: We beg to observe. — Onze geldmiddelen v. ons niet...: Our resources do not allow us. ..: we cannot afford to . . .

veroorzaken: to cause; to necessitate. — kosten v.: to involve (= to entail) expense. — iemand ongerief v.: to put a person to inconvenience. — het grootste nadeel wordt veroorzaakt door: the great drawback is. — last v.: to occasion inconvenience; to put to trouble. — oponthoud v.: to cause a delay.

verordening: by-law.

verouderd: antiquated; out-of-fashion.

veroveren: een markt v.: to capture a market.

verpakken in: to pack (= to put up) in. — in pakjes v.: to do up in packets. — in kisten v.: to case. —

verpakker: packer.

verpakking: packing*; package. — stevige v.: substantial packing. — kosten van v.: packing charges.

verpakkingskosten: packing.

verpakte goederen: packed goods.

verpanden: to pledge *; to pawn; to hypothecate.

verpanding: hypothecation; pawning; pledging.

verplaatsen: een zaak v.: to remove a business.

verplicht: zeer v.: greatly obliged (= beholden) to. — v.e afschrijving: statutory writing-off.

verplichten: U zult mij zeer v.: you will greatly oblige me. — zich v : to bind oneself.

verplichting: obligation. — v.en: engagements *. — de v. die op hem rust: the obligation he is under. — zijn v.en nakomen: to discharge one's liabilities. — hij zal aan zijn v.en kunnen voldoen: he will be able to meet his obligations.

verregaand: extraordinary; unheard of.

verrekenen: to liquidate; to clear. — ziek v.: to make. a mistake in one's calculations.

verrekening: liquidation; clearance.

Verrekeningscentrale: Clearing House.

Verrekenkantoor: Clearing House.

verrekenpakket: Cash on delivery packet.

Sluiten