Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVALDAG — VERZEKERINGSPREMIE

busidess has decayed (= has fallcn -on evil days).

vervaldag: due date; maturity *. — gemiddelde v.: average date. — op den v.: when due; at maturity.

vervaldatum: due date; prompt.

vervallen: to mature; to arrivé at (= to come to) maturity; to become (= to fail) due; to become payable.

— in liggeld v.: to incur demurrage.

— het crediet is v.: the credit is cancelled.

vervalschen: to counterfeit. — een rekening v.: to falsify an account.

— een handteekening v.: to forge a signature.

vervalsehing: forgery; falsification |

adulteration. vervaltijd: time of payment; maturity*.

— op den v.: at maturity; when due; at the time of expiration.

vervangen: goederen v.: to displace goods.

-vervoegen: zich bij iemand v.: to

apply to a person. vervoer: carriage; conveyance; transit*

transport; transportation. — v. te

water: water-carriage. — gedurende

het v.: in transit, vervoerder: carrier, vervoeren: to carry; to convey. —

liet te ver v.: over-carriage. vervoermiddelen: transport facilities;

facilities for transport; means oi

conveyance. vervoersstatistieken: traffic returns, vervolg: in 't v.: henceforth; in future. vervolge: ten v. op ons schrijven van

gisteren: with (further) reference to

(= referring to = following up =

further to) our letter of yesterday's

date.

vervolgen: iemand gerechtelijk v.: to

bring an action against a person;

to prosecute (= to proceed against

= to sue) a person. vervrachten:, to freight. vervrachter: freighter, vervrachting: freightage. vervreemden: to alienate. vervroegd worden: to be foredated (=

antedated). — v.e betaling: &cce\era.t-

ed payment. verwaarloosd zijn: to be at an ebb *. verwaarloozen: to neglect. verwachten: to expect; to look for¬

ward to; to anticipate. — de stoomboot wordt morgen binnen verwacht: the steamer is due to-morrow.

verwachting: expectation. — aan iemand' s v.en beantwoorden: to answer a person's expectations.

verwateren: kapitaal v.: to water capital.

verwerken: to work up. — ze worden tot een soort meel verwerkt: they are made into a kind of flour.

verwerpen: to reject. — een beroep v. : to dismiss an appeal.

verwerven: to obtain; to gain; to win.

verwezenlijken: to realize.

verwijzen naar: to refer to.

verwijzing: reference! — onder v. naar : with reference to; referring to.

verwikkeld in: involved in.

verwikkelingen: complications.

verwisselen: to exchange.

verwisseling: exchange.

verwittigen van: to advise of; to acquaint with.

verwonderd staan over: to be astonished (= surprised) at.

verwonderen: het verwondert ons dat.... we are astonished that. — het is niet te v. dat....: it is nothing wonderful that.....- it is small wonder that...

verzegelen: to seal.

verzekeraar: underwriter; insurer.

verzekerbaar belang: insurable interest.

— niet v.: uninsurable. verzekerd: insured. — te hoog v.: over-

insured. — ter incasseering van het v. bedrag: for the encashment (= collection) of the sum insured (= the insured amount). — v. belang: interest. — de v.e: the insured.

verzekeren: *) to insure *; to underwrite. — 2) to secure. — zich v. van: to secure; to make sure of.

verzekering: l) insurance *. — v. op twee levens: survivorship-Insurance.

— v. tegen oneerlijkheid van personeel: Fidelity Guarantee Insurance. — 2) een stilzwijgende v.: an implied undertaking.

verzekeringscontract: contract of insurance.

verzekeringsmaatschappij: Insurance Company. — onderlinge v.: Mutual Insurance Company.

verzekeringspremie: insurance-money; insurance-premium.

Sluiten