Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WATERKRACHT — WERKEN

waterkracht: water-power. waterschoot: Shipping Master ; Waterbailiff.

watertransport: water-carriage. waterschade: damage caused by water, wederdienst: wij zijn tot w. bereid: we

shall be pleaBed to reciprocate. wederinladen: to reship. wederinlading: reshipment. wederkeerigheid: stelsel van w.: fair , trade.

wederleggen: een bewering w.: to refute

an argument, wederrechtelijk: unlawful(ly); illegal

wedervaren: wat ook den bodem en het ingeladene moge w.: ship lost or not lost. — iemand recht laten w.: to do a person justice.

wederverkoop: resale *; retail-trade.

wederverkooper: retail-trader; retailer.

— aan w.s leveren: to sell to the trade. — w.s genieten 40 % rabat: 40 per Cent. discount to the trade.

wedverzekering: wager policy.

wederwaardigheden: vicissitudes; disappointments.

wederzïjdsch goedvinden: mutual consent.

weefsel: hetzelfde van w.: the same in

texture. weegbriefje: ticket, weegloon: charges for weighing; weigh-

ing-charges; weighage. weegmachine: weighing machine, week: met een w. opzeggen: to give

a week's notice. weekbalans: weekly account, weekbericht: ') weekly report; 2) (in

de scheepvaart); sailing-card; sailing-

list.

weekstaat (van de Bank): weekly report.

weerhouden: iemand w.: to hold a

person back. weersgesteldheid: weather-conditions.

— onder de gunstigste w.: under the most favourable weather-conditions.

— de slechte w.: the bad weather.

weg: deze artikelen vliegen w.: a roarmg trade is done in these articles. — het artikel gaat goed w.: the article commands a large sale. — we moeten w.: we must be off.

wegcijferen: het valt niet weg te cijferen : it cannot be denied.

wege: van w.: on account of. wegens: on account of; because of. weggaan bij een firm : to leave a firm. wegen: to weigh.

weger: weigher. — beledigd w.: sworn weigher.

weglaten: to leave out; to omit. weifelend: een w.e markt: an uncertain market.

weigeren: goederen w.: to reject goods.

— een aanbod w.: to decline an offer.

— een wissel w. te betalen: to refuse payment of a B/E; to dishonour a B/E. — iemand crediet w.: to declme (= to refuse) a person credit.

— w. een contract te erkennen: to repudiate a contract. — een wissel w. te accepteeren: to refuse acceptance of a B/E.

weinig: voor het te w. ontvangene crediteeren: to credit for shorts, wekelijks: weekly.

welbeklante: een w. zaak: a business

with a first-rate connection (= with

a good custom). welgesteld: well-to-do; substantial. welwillendheid: kindness; courtesy. wenden: zich tot iemand w. om iets: to

apply to (= to resort to) a purson

for something. wenschelijk: desirable. wereld: de zakenw. (= handelsw.): the

business-community. wereldberoemd: far-famed; of world-

«ri<te r-pnnte

wereldtentoonstelling: international

exhibition. weren: goederen uit den handel w.: to

boycot goods. werf: yard (= ship-yard or timber-

yard).

werk: veel w. besteden aan: to bestow

great care upon. — alles m net w. stellen: to spare no effort. — er worden pogingen in het w. gesteld: efforts are being made. — te w. gaan : to proceed.

werkbare dag: weather working day.

werkdag: workday; working-day.

werkelijke prys: real price. — w. waarde: actual value.

werkeloos maken: to throw out of employment. — w. zijn: to be out of employment. — de werkeloozen: the unemployed.

werken: goederen „er uit" w.: to dis-

Sluiten