Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift voor Handelscorrespondentie

IN DE FRANSCHE, DUITSCHE EN ENGELSCHE TAAL.

onder hoofdredactie van H. C. P. DIRKS, oud-Directeur der Bijzondere Handelsschool te Amsterdam voor het Fransch, G. KNOP, Directeur eener school der Vereeniging „Handelsonderwijs" te Amsterdam en ]. H. MULDER, leeraar a/d Openb. Handelsschool te Haarlem voor het Duitsch en A. DE FROE, leeraar a/e H. B. S. te Amsterdam voor het. Engelsch. Medewerking is toegezegd door verscheidene leeraren in Handelscorrespondentie en door vele handelscorrespondenten, die in de practijk werkzaam zijn.

DERDE JAARGANG.

Het tijdschrift verschijnt tweemaal per maand, behalve in de maanden Juli en Augustus, wanneer het slechts éénmaal verschijnt.

Prijs per jaargang f 6— fr. p. post of door bemiddeling v. d. boekhandel bij vooruitbetaling. Desverkiezende wordt over het abonnement in 2 termijnen beschikt. Over de eerste helft op 1 Maart en tweede helft 1 Juli.

Ieder nummer bestaat uit minstens 16 bladzijden; voor iedere taal 5 a 6 bladzijden.

TIJDSCHRIFT DE DRIE TALEN

VOOR HEN die zich willen oefenen en verder bekwamen

IN DE

FRANSCHE, DUITSCHE EN ENGELSCHE TAAL

ONDER HOOFDREDACTIE VAN

R. DIJKSTRA» Nijmegen

voor het DUITSCH

I. MAUR1TZ, Amsterdam

voor het FRANSCH

EN

L. P. H. EYKMAN, Amsterdam

mor het ENGELSCH.

met medewerking van verscheidene erkende deskundigen. 35e JAARGANG. Prijs per jaargang voor de complete editie f 9.90, fr. p. p. p. f 10.-' Elke taal afzonderlijk i 5.90, fr. p. p. 6—

Voor de inteekenaren van het tijdschrift zijn de vorige jaargangen voorzoover voorhanden verkrijgbaar tegen den halven prijs van uitgave, vermeerderd met eene tijdelijke crisis-toeslag van 25%. Gebonden exemplaren 90 ces. (+ 25<>/0 crisis-toeslag) hooger.

Prijs per jaargang I—XXIX a f 4.90, afz. talen a f 3.30

„ „ ., XXX—XXXÜ a - 5.90 a - 3.90

» . „ XXXIII - 6.40 a - 4.20

» „ „ XXXIV - 8.20 a - 5.~

UITGAVEN VAN P. NOORDHOFF TE GRONINGEN.

Sluiten