Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het in bezit der Longobarden, later behoorde het den paus.

Benfey, Theodor (1809—1881), Duitsch oriëntalist en philoloog, hoogleeraar te Göttingen, schreef :„ Grammatik der Sanskritsprache", en gaf vele werken in het Sanskriet uit.

Bengaalsch vuur, vuurwerk; vaak voor feestelijke gelegenheden in gebruik, bestaande uit een mengsel van salpeter, zwavel en zwavelantimonium. Tot het verkrijgen van een gekleurd licht wordt bariumnitraat, strontiumnitraat, enz. toegevoegd.

Bengalen, grootste provincie van Britsch-Indië, begrensd door Sikkim, Bhoetan, Assam, Birma, Bihar en Orissa en de Golf van Bengalen, besproeid door de Ganges en de Brahmapoetra. Vruchtbare bodem, sterke regenval, verbouw van rijst, jute, opium, suiker, oliezaden, tabak, peper, thee, katoen, zijde, timmerhout; ook veeteelt en mijnbouw. Wanneer de rijstoogst mislukt, hongersnood door de buitengewoon dichte bevolking. Vaak heerschen cholera en koortsen. De bewoners zijn in hoofdzaak Mohammedanen en Hindoes, de hoofdstad is Calcutta. De Golf van Bengalen is het gedeelte van den Indischen Oceaan tusschen Voor- en Achter-Indië. Bengali is een der nieuwere Indische talen, verwant met het Sanskrit, gesproken in Bengalen.

Bengaliet, in de electrische industrie gebruikt isoleermiddel, vervaardigd uit zeer dunne glimmerblaadjes en schubben door hooge drukking (tot 200 atm.) onder gelijktijdige verwarming.

Bengawan Djero, naam van een district in de residentie Soerabaja, vruchtbare bodem, doch weinig productief, wegens de slechte regeling van. water af- en toevoer. De arbeid tot verbetering hiervan (Solo-werken) is gestaakt.

Bengel, Johann Albrecht (1687—1752), Duitsch godgeleerde, bekleedde verschillende kerkelijke waardigheden; bekend is zijn werk: „ Gnomon No vi Testaménti", een belangrijke, commentaar op het N. T. Van zijn stichtelijke liederen

zijn verscheidene op muziek gezet en kerklied geworden.

Benghasi, havenstad in de Italiaansche kolonie Libije, met c. 25.000 inw. Uitvoer van wol, struisveeren en sponsen. Het is het Hesperides en Berenice der Oudheid.

Bengkalis, de zuidelijkste afd. van 't Gouv. Oostkust van Sumatra, strekt zich uit langs de kust van den mond der Pané-riv. tot even ten Z. van dien der Kampar. Omvat de stroomgebieden van Rokan, Siak en Kampar. Hiertoe behooren de eil. Roepat en de Brouwerseil., nl. Bengkalis, Padang en Rantau of Tebing Tinggi. De hoofdpl. Bengkalis was van 1873 — 87 de zetel van den resident van Sumatra's Oostkust.

Benguella, San Felipe de, districtshoofdstad van de Portugeesche Kolonie Angola in Z.W. Afrika, met c. 2000 inw., haven, uitvoer van rubber, was en ivoor.

Benhadad, naam van drie koningen van Damascus, voorkomend in het O. T. Benhadad I werd door Aza van Juda omgekocht met schatten uit den tempel om hem in den strijd tegen Baëza van Israël bij te staan. Benhadad II was meermalen in oorlog met koning Achab, werd door zijn knecht Hazael vermoord. Benhadad III werd driemaal verslagen door Joahaz, koning van Israël.

Beni, rivier in Bolivia, ontspringend op de Ó. helling van de Andes, vereenigt zich met de Rio Mamoré. El Beni, departement van de Zuid-Amerikaansche republiek Bolivia met de hoofdstad Trinidad.

Beni-Hassan, dorp in Midden-Egypte, aan den rechteroever van den Nijl met c. 1300 inw., bekend door de rotsgraven in de nabijheid, dateerend van c. 2200-1900 v. Chr.

Benin, vroeger een negerrijk, thans een district van Zuid Nigeria (Engelsch). Vruchtbaar land, aan de kust ongezond; rijst, palmolie, rubber, mahoniehout. Ih Benin is bijzonder fraai koper smeedwerk, ivoor en houtsnijwerk gevonden; - ••• <.'MMfMn

Sluiten