Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere opgaven en algemeene werkprogramma's, welke het onrustwekkend groot aantal vereenigingen door een te ver doorgedreven particularisme heeft doen ontstaan. Daarbij is mijn ernstig streven geweest zoo onbevooroordeeld mogelijk kennis te nemen van alle dingen en het goede ervan naar voren te brengen in zijn beteekenis voor het geheel.

Wat hier geboden wordt, toont naar ik vertrouw duidelijk aan,' dat in Nederland op velerlei aaneensluitend arbeidsterrein door een onverantwoordélp doorgevoerde decentralisatie een groote krachtsversnippering plaats heeft. I Hierdoor is het ontstaan van een krachtig georganiseerd 3 nationaal vereenigingswezen tot op heden onmogelijk| gemaakt, terwijl geldelijke onmacht het treffen van geschikte en omvangrijke voorbereidingen in den weg staat 1 En toch zijn deze thans dringend noodig, willen wij straks.^ als de normale tijden weergekeerd zijn, niet met de spreek- j woordelijke Hollandsche achterlijkheid achteraan komen in den nationalen en internationalen deugdelijken yredesarbeid na den oorlog.

De vele organisaties* die thans nog niet in een onderling bewust verband werken, moeten toch inzien, dat zij, als uit een zelfden geest geboren, ook bij elkaar behooren,' moeten toch begrijpen, dat het groote gemeenschappelijke^ doel, waarvan ieder slechts een klein onderdeel tracht te; benaderen, alleen kan worden bereikt, wanneer in het vereenigingsleven hoog gehouden wordt de leuze, die ik als motto ook dezen arbeid laat voorafgaan: „dat konden wij alleen samen maken."

Wat hier beschreven werd en een beeld hoopt te geven van den veelzijdigen natioialen vereenigingsarbeid, verricht in de laatste jaren tot behoud van ons mooi merkwaardig vaderland, leeft krachtig, beweegt, wisselt en wijzigt zich steeds. Na het ter perse gaan van dit boek werd in de oprichting van steeds weer nieuwe vereenigingen het middel gezocht om voor speciale onderdeden van dezen

Sluiten