Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de Vereenig'ing tot Behoud van Natuurmonumenten heeft een belangrijk druk jaar achter zich, waarin haar bezittingen met niet minder dan vier terreinen werden uitgebreid. Onder deze is het voornaamste wel het 100 H.A. I groote Koren burgerveen bij Winterswijk, een der meest I ongerepte natuurdorado's van heel Nederland, een ideaal | hoogveenmonument, dat juist in'ziin allermooiste stadium:

I in het tijdperk der roode veenbes en der rosé Andromeda verkeert. ww&s En als concrete uiting van een in deze oorlogstijden I op verblijdende wijze toegenomen belangstelling in ons 1 vaderlandsch boschbezit, werden in gewijzigden vorm I door de Boskoopsche kweekers de grootsche plannen tot I stichting van een Nationaal Park overgenomen, en wordt | thans door hen met loffelijk, enthousiasme propaganda j, gemaakt voor het tot standkomen ergens in Nederland op een groot boschterrein van „een bloeiend monument voor i onzen zin voor schoonheid, onbaatzuchtigheid en al wat , leeft in onzen tuinbouw".

Voeg bij dit alles het tot dankbaarheid en verheuging | stemmende feit, dat op 13 Juli 1918 te Arnhem hetNederI landsche Openluchtmuseum op den Waterberg plechtig I geopend is, en men zal begrijpen, waarom ik het thans \ de tijd acht de in dit boek verwerkte gegevens niet t langer voor mij alleen te behouden. Gedachtig aan wat | Goethe van de Faust getuigde: „So ein Ding wird eigentf. lich nie fertig. Mann muss sie für fertig halten, wenn I mann nach Zeit und Umstanden des Möglichste gethan hat", hoop ik* thans door dit boek mijn na jarenlange voorbereiding tot een schema verwerkte gegevens ter verdere bestudeering te kunnen bréngen tot allen, die belang stellen in het vaderlandsche natuur- en stedenschoon , en hun beste krachten wenschen te geven aan onze i groeiende volkscultuur der twintigste eeuw.

Dank ben ik verschuldigd aan,vele, inderdaad zeer vele personen in den lande, aan autoriteiten en vereenigings-

Sluiten