Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

BOUWMAATSCHAPPIJEN EN DE EXPLOITATIE VAN „FRAAI-EN-GEZOND" GELEGEN TERREINEN.

Zooals ik reeds in mijn inleidend betoog heb aangetoond, treerjj in een vereeniging als de A.N.V.V. uitteraard vooral de practische zijde naar voren. Doch als men maar hoog genoeg klimt op den uitkijk, zoodat men vérzekerd is van een ruimen blik over het geheele arbeidsveld, dat Nederland deze vereeniging voorlegt, zal men spoedig overtuigd zijn, dat vele ethische belangen eveneens kunnen behartigd worden door een nationaal door de regeering gesteund lichaam. Als een zijner voornaamste opdrachten heeft het toch aanvaard: het verblijf in ons land voor buitenlander en reizend landgenoot zoo aangenaam, geriefelijk en doeltreffend mogelijk te maken.

Van niet geringe beteekenis is daarbij het feit, dat in de A. N. V. V. steeds meer groote lichamen vertegenwoordigd zijn: spoor-, tram- en stoombootmaatschappijen, voorname hotels, bankinstellingen, reisbureau^, villaparkmaatschappijen enz., die evenals de enkele aangesloten subsidieerende en de vele niet aangesloten niet-subsidieerende gemeenten — ieder op eigen terrein — ruimschoots gelegenheid hebben de denkbeelden der bescherming van natuur- en stedenschoon al dan niet te verbreiden of toe te passen.

Ik herinner hier in de eerste plaats aan villaparken bouwexploitatie-ondememingen, wier dikwijls te strenge commercieele opvattingen menig landelijk dorp den nekslag hebben gegeven door den eenvoud te laten plaats maken voor valschen opschik.

Sluiten