Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u zeggen wat zij is", op zulk een ongewone manier de aandacht heeft weten te richten op de oude en nieuwe £tad aan de Eem, door Vondel reeds boven Utrecht verkoren.

Het kan het vreemdelingenverkeer niet onverschillig zijn, wat er gaande is in de exploitatie van de Nederlandsche villaparken. Van het hoogste belang acht ik het, dat er samenwerking bestaat tusschen de centrale algemeene vereeniging en die ondernemingen, welke in meer dan één streek van ons vaderland het vreemdelingenverkeer voorbereiden. In vele opzichten dient men dankbaar te zijn voor hetgeen het particulier initiatief tot stand bracht, want in plaatsen waar geen of een niet kapitaalkrachtige V.V.V. bestond, verschenen toch gidsen en wandelkaarten. Naast het dienen van het eigen exploitatiebelang werd daarbij toch ook het algemeene doel van vreemdelingenverkeer bevorderd. ^

Ik denk hier bijv. aan de eigenaardige verbluffendveelzijdige onderneming, die zich van meet aan de belangen heeft aangetrokken van Nunspeet en tot wïe honderden in vol vertrouwen zijn gegaan om inlichtingen te verkrijgen, onderhandelingen aan te knoopen voor den aankoop van een goed bouwterrein, advies in te winnen van een architect, die studie heeft gemaakt van het landschap en de kunst verstaat zijn ontwerpen in harmonie te doen zijn met de omgeving, kortom een onderneming, die de zoekenden naar een gezond, rustig en goedkoop verblijf met raad en daad ter zijde staat en hen als hun ideale doel Nunspeet op de Veluwe aanwijst. Deze onderneming nu, welke als de Veluvine-lakfabriek overal in het buitenland bekend is, heeft nu reeds een kleine 25 jaar met krachtige hand de exploitatie van dit schoone maar ook thans nog te weinig gekende Veluwedorp geleid langs de banen, die Nunspeet in de naaste en verdere toekomst voorbestemmen tot een tuindorp, omgeven door een boschpark, waarin de vriendelijke buitenwoningen verspreid tusschen opgaand hout u overal

toelachen. De moeilijkheden, verbonden aan een der-

Sluiten