Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve dergelijke utiliteitsbouwwerken op V.V. V.terrein, waarvan men in het buitenland bijzonder fraaie voorbeelden ziet (ik herinner me nog het informatiebureau van den Stettiner Verkehrs-Verein met rustig leeszaaltje in het hartje van de stad bij den Berliner Tor gelegen) hebben onze vaderlandsche locale V.V.V.'s zich nog al eens'gewaagd aan den bouw van belvedères, uitkijktorens, miniatuur-Eiffeltorens (bijv. op den Nijmeegschen Quakkenberg en langs de Geul op den Geulemerberg, ofschoon ik niet met zekerheid durf zeggen, dat deze beide bouwwerken tot stand kwamen met medewerking van locale V.V.V.'s), steenen en houten koépels en „rustieke" plateauversieringen met reuzenparapluies en -parasols. Zij spreken van plaatselijke smaakopvatting, worden ter goeder trouw dikwijls met veel geld gebouwd of aangebracht en ontsieren helaas dikwijls de geheele omgeving meer dan dat ze de aantrekkelijkheid ervan verhoogen.

Het belvedèrewee, dat als een der uitwassen van een speculatieve bevordering van het vreemdelingenverkeer vooral in Gelderland en Zuid- Limburg, de leelijkste gevaarten heeft gebracht op de mooiste punten, heeft ook een der aantrekkelijkste plaatsjes van het eenvoudige Brabantsche landschap bedreigd.

Ik heb hier het ooe or> den hekenrlpn OnRterhmi+_

schen windmolen, welke als baken in 1839 ook Hildebrand en zijn kameraad goede diensten bewezen heeft, toen zij het vriendelijke plaatsje naderden van den Ter Hevdenschén kant en ZÜ van vet-lancren

I brandden om „mooi Keetje" te zien,... op den molen, die • welbeschouwd niet meer bestond, maar toch tot voor ; zeer korten tijd nog in wezen was. : Deze schijnbare tegenstrijdigheid geeft helaas in de I laatste jaren goed den toestand weer van ontelbare i vaderlandsche molens, die eens in hun klare ratior neele en harmonische bouwwijze voor ieder schoon1 heidsminnaar een vreugd waren en thans „hoofd en ?armen afgesneen" als stumperige invaliden menig cdorpssilhouet verminken. Ook onze Oosterhoutsche

Sluiten