Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldra architecten en oudheidkundigen, heemschutters en musici naar de pen grepen om pro of contra carillonrestauratie te schrijven. Allerlei kunsthistorische en technische beschouwingen werden als „ingezonden stukken" opgenomen in dagbladen en vakorganen en eindelijk werd te Utrecht een lichaam geconstitueerd — de Nederlandsche klokkenraad — die speciale studie maakt van de" al of niet wenschelijkheid der carillonherstellingen, waarbij elk carillon als een geval op zichzelf dient beschouwd te worden.

Dit lichaam, dat ook zijn aandacht schenkt aan den bouw van orgels in groote en kleine kerken, zal vanzelf voeling houden met de „Nationale Vereeniging voor den Volkszang", welke onlangs nog zich in een req'uest tot H. M. de Koningin wendde om er haar aandacht op te vestigen, dat op het Damcarillon de Mignon-romance was gezet en haar te verzoeken het daarheen te willen leiden, deze romance te vervangen door een Nederlandsch lied en in het algemeen te bevelen, dat uitsluitend uit het nationaal repertoire een keuze zal worden gedaan. Het is te begrijpen, dat onze koningin, die nog in dit seizoen aan de zangeres Julia Culp haar voorkeur te kennen gaf voor het Nederlandsche lied, aan dit verzoek gaarne heeft willen voldoen en maatregelen in den geest van het request heeft doen treffen.

Bij de behandeling van dit vraagstuk bleek meermalen hoe welkom een periodiek zou geweest zijn, dat gelegenheid bood tot uitwisseling van gedachten en tot beknopte, hoffelijke en als het kon geestige bestrijding van ontwikkelde gezichtspunten. Door het gemis van een algemeen volkstijdschrift, gewijd aan „Heimatpflege" bleef de belangstellende leek vrijwel onkundig van wat er omging, want de polemieken in sommige bladen gaven wel een indruk van de strijdvaardige houding der inzenders, maar belichtten ook duidelijk veler eenzijdig standpunt.

Persoonlijk trachtte ik aan dat gemis tegemoet te komen door het houden van voordrachten met lichtbeelden over het toen actueele onderwerp: „Van

Sluiten