Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klokken en Klokkenspellen". Nadat ik te Arnhem voor V.V V. en het Algemeen Ned. Verbond gelezen had mocht ik onder meer ook uitnoodigingen ontvangen van den heer Willem Dyserinck, secretaris der Vereeniging tot Verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bev. v. h. VreemdeHngenverkeer" atsmede van den heer Waghto, secretaris V. V V in Zl t^L^ md^Të\ bij welke laatste lezing ook de leden van „Nëhalennia" vrijen toegang hadden Bij deze lezingen vond ik ruimschoots gelegenheid

ÏL?Ve ^ijzen' dai we e,'genIiik onze torens nog veel te weinig waardeeren op toeristisch gebied

In mijn boek „De Torens zingen!" (verschenen in de Meulenhoff-editie) heb ik dfn ook^ gemeend hè" volgende te moeten schrijven: tn?3-h°-°fge Dei,ve!r,en d,u'ntoppen worden „AussichtshrPkPn Jt n£e}ve¥ïesl °Pgericht en meestal ontbreken er ook de afstandswijzers niet, maar de torens, die we toch het eerste van een plaats zien en die ais welkome, betrouwbare bakens ons wandeltoeristen den weg wijzen van dorp tot dorp, van stad tot stad, we kennen ze niet!" '

„Het bruisende moderne leven, met zijn draadgesuis van electnsche trams, zijn motorgesnor en autogfbrom glijdt in de. groote steden langs menigen missalen torenvoet heen, het leven, dat toch geregeld word" door het uurwerk en de klokken op onze stille torens Vereenzaamd en in zichzelf gekeerd staan deze té

onzen etu/tn VWege? -dag,en' van al wat niet van Zl ?5nhj i,,S' van wat Z,J a,s trouwe wachters hebben zien komen en gaan."

„Laat ik u zeggen, dat Arnhem mij nog mooier is ?eW°hdMen ik miJ'n stad ookuitdehWe over«f CS Waf- tienmaal zoo klein en tegelijk wel tienmaal zoo lief en vriendelijk ook. Ik begreep hoe een schilderes als mevrouw Baukema-Philipse Zel°P/T^°ëet} St E«sebiustorens kon toéveS lil» .Cg het haaf ten volle na: »Wie zijn stad wü leeren kennen en liefhebben, hij klimme op den toren en zie hoe mooi ze is van uit de hoogte bekeken"

Sluiten