Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de leidende mannen der A.N.V.V. zich beter georiënteerd hebben op het groote terrein der moderne kunstreclame, zullen ongecontroleerde goedkeuringen van reclamevindingen niet meer verschijnen in het maandschrift (zie N°. 2 „Ons Nederland", pag. 33). En de groote pers behoeft dan niet meer deze mistasting aan de kaak te stellen of te corrigeeren, door er op te wijzen, dat de geprezen bloemenreclame in het Voorschotensche wèiland van de bekende Kon. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, J. M. van Kempen en Zoon, in waarheid niets Anders is dan een minder leelijke variëteit van de landschapontsierende borden, welke dank zij een krachtige actie van Mr. Hazelhoff Roelfzema (destijds gesteund door een adhaesiebetuiging van den Nat. Bond van Vreemdelingenverkeer) bij provinciale verordeningen langs vele spoorlijnen verdwenen zijn.

Ook zal een ernstige verkenning op het gewis verrassingen biedende reclame- en kunstterrein spoedig tot de overtuiging moeten leiden, dat een maandschrift als „Ons Nederland", gewijd aan de schoonheid van ons eigen vaderland en gegroeid uit de emotie dezer tijden, ook in uiterlijk den opvoedenden inhoud dient te weerspiegelen. Ik ben overtuigd, dat men door het uitschrijven van een prijsvraag voor een artistiek en pakkend tijdschriftomslag en een typographisch goed verzorgd hoofd, dit spoedig zal kunnen bereiken.

Men ziet hetl De taak van de A.N.V.V. met de ongeveer 115 aangesloten locale vereenigingen tellende samen ruim 15000 leden is tweeledig. Het hoofddoel is natuurlijk gericht op het lokken der vreemdelingen, waarmede nauw samenhangt een zoo krachtig mogelijke bevordering der verkeersmiddelen en een vervolmaking van het hotel- en pensionbedrijf, zoodat het verblijf ten onzent zoo aangenaam en geriefelijk mogelijk is voor den gast.

Daarnaast treden de aangesloten vereenigingen en plaatselijke V.V.'s op in hun functie van hoffelijke en vertrouwde gidsen. Ze dienen practische aanwijzingen te geven door hun informators, bijgewerkte wandel-

Sluiten