Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dolen en zich vermeien in de van God gegeven vrije j

natuur, slaat rijk het harte aan'levensvreugde, waar j men kan geven en genieten, nemen en doen onder-

gaan die eenig rijke indrukken en indrinken met volle j

teugen het symbool van het eeuwige jonge, dat ons ,

steeds in de ongerepte natuur geschonken wordt. ,

Heerlijk die bestemming, die de goede stad Arnhem ,

met hare schoone omgeving vooral dezen zomer van ; j,

wereldbrand aan lafenis- en verpoozing behoevenden i j

te vervullen heeft. En ze is er toe bereid, alles wacht, l j,

alles lacht glanzend en open ligt ze daar, de oude S|

stad nabij den llsel aan den Rijn, aan dien zoom a

van de Vale-Ouwe, beroemd door bosch en beemd Sl

en verre gezichten over grauw-blaüwe, grauw-paarse ,

deinende heide. . . v

Hare omgeving is toebereid, is wachtend, is smacn-

tend te geven al haar poëzie, al haren gloed, tot zelfs ^ hare frischheid voor een weinig materie, voor een

weinig zilver of gouds, of wat zulks voorstelt! j

Want zoo is het leven hier beneden: verjaagt de c natuur, ze komt terug in galop. En ook in ons land

van de heidebloem en de beukenoot moeten de ^

menschen leven! • , . , i . o si

Maar niet alleen de omgeving ook de stad zelve b

ze wacht en ze smacht, en ze tooit zich, gereinigd p

en verfrischt met den verfkwast en den waterstraal E

anders dan daarbuiten met meer zichtbaren ijver, f

maar met minder natuur." t*i„J 1;

En na deze breede inleiding, welke Arnhem schildert fc

als een heerlijk zomerverblijf gaat de schrijver voort: ?

En zoo zorgt ook Arnhems vroed bestuur voor be- ^

striiding van die stofplaag, levensquaestie voor elke d moderne stad. En de middelen, och een veertiental

vehikelen hobbelen sproeiend over 't lange wegennet ; i

en de menschen klagen niet, niet erg. J b

Nog niet, zal 't zoo blijven? . i

Groot zullen als het weer meeloopt, zeer zéér groot .

de eischen zijn, dezén zomer aan Arnhem te stellen j ^

in het voorzien van de eischen van het verkeer;! a Zullen gezondheids- en behagelijkheidseischen vol-.j

Sluiten