Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bestrijdingsmiddel trachten te vinden tegen de stofplaag, maar men zag wel in, dat een dergelijk kostbaar werk geheel nutteloos was, indien men het niet een paar keer per dag herhaalde. Daarom heeft men geprobeerd het verdampen van het water op den weg te voorkomen door het water te mengen met keukenzout en calcium. Ook teer werd een bondgenoot, dat na opgelost te zijn in kouden toestand over den weg werd gestrooid. Doch de juiste antistofbedekking schijnt nog niet gevonden te zijn. Niet alle gasfabriekteer deugt voor het doel, niet ten allen tijde en niet op elke plaats en toch is naar het volmaakte ook hier het streven. En waar nu vruchtdragende internationale congressen thans door den wereldoorlog onmogelijk zijn, is het werk aan de dagelijksche practijk als van zelve opgedragen.

Men staat nu voor het haast ongelooflijke feit, dat gemeenten thans duizenden en duizenden guldens op de begrooting brengen voor den hygiënischen bouw van scholen en er bij de volkshuisvesting angstvallig gelet wordt op alles wat schadelijk voor de gezondheid der bewoners kan zijn, maar dat men het al heel erg schijnt te vinden per vreemdelingenseizoen een paar duizend gulden uit te trekken voor stofbestrijding. En toch, doordat men het kwaad zelf niet in zijn geheele anti-hygiënische beteekenis overziet, helpt het veelzijdigste stelsel gezondheidsbepalingen niet, zoolang het stof van den weg niet gebonden is.

En wat voor het eene helpt schaadt het andere weer.

Reeds dikwijls werd opgemerkt, dat het stof der geteerde wegen niet zonder invloed bleef op den plantengroei, zoowel op de boomen langs de wegen als op de struiken en bloemen der aangrenzende tuinen.

Om de schadelijkheid van deze stof te bewijzèn, heeft de heer Gatin, assistent aan de Parijsche Sorbonne, proeven genomen met het verzamelde stof der geteerde wegen, in de eerste plaats wel om uit te maken, of er verband bestaat tusschen den achteruitgang van boomen en struiken in net Bois de Boulogne en het teeren van de wegen aldaar. *

Sluiten