Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En omdat „lanen" door ieder natuurliefhebber gerekend worden tot de voornaamste landschapsschoonheden voor welker behoud of aanleg iedere bij het vreemdelingenverkeer betrokken organisatie warme genegenheid moet koesteren, treedt de eisch weer naar voren, dat men bij wegenaanleg, stofbestrijding en wegbeplanting, deskundige voorlichting zoeke bij de Nederlandsche Heidemaatschappij of het Staatsboschbeheer.

Maar er is nog iets, dat ik onder oogen wensch te brengen van hen, die de A. N. V. V. willen maken tot een groote algemeene populaire vereeniging, waar wat van uitgaat en dié wat tot stand brengt.

Geen twee lanen zijn hetzelfde voor den opmerkzamen wandelaar, want de impressie, die een laan geeft is niet afhankelijk van de geplante boomen alleen, doch ook van de lengte en de breedte der wegen en niet het minst van den afstand der boomen onderling. Wat zou er veel te verhalen zijn over de lanen van ons Nederland, die door de algemeene kapmanie onder bescherming van de dreigende brandstoffennood in den herfst zoozeer in nun schoonheidsbestaan aangetast werden I Onze Geldersche en Utrechtsche laanwegen, onze straatlanen in de streken van Holland en Friesland, onze laandijken in Zeeland, ik heb ze lief gekregen omdat ik iets meen te verstaan van hun ontroerende schoonheidstaai.

Gelukkig prijs ik het land, gelukkig de gemeente, die haar lanen in eere houdt! Gelukkig de streek, die de vreemdelingen boeit door laangedenkteekens, welke in dezen materialistischen tijd gerust mogen verheven worden tot den rang van locale natuurmonumenten, i iV-. .J

Daarom zou ik zoo gaarne zien, dat men straks na den oorlog — of misschien reeds eerder — het gewijzigde plan overnam, dat Mr. van Hulst in 1913 introduceerde bij ons volk en dat zulk een sympathieke ontvangst mocht krijgen bij den A. N. W. B. en in de pers, doch dat niet, althans niet algemeen, tot uitvoering werd gebracht.

Sluiten