Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natie gespaard mocht blijven voor de verschrikkingen van den modernen oorlogsmoloch.

Laten wij de plannen goed voorbereiden, onderling elkaar inlichten, opmetingen doen en wegbeplantingsrapporten uit laten brengen in al die plaatsen van Nederland, waar lanenschoon door den nood der tijden verdwenen is.

Iedere plaatselijke V.V.V. kan zich op deze wijze een monument stichten, dat jaar in jaar uit een steeds grooter genoegen aan de omwonenden en doortrekkenden biedt, 's zomers schaduw geeft en op andere tijden van het jaar beschutting tegen weer en wind verleent en daarbij in kapitaalbezit ieder jaar vooruitgaat.

Ik zou nog veel kunnen schrijven over de beteekenis van Neêrlands wegen voor het toerisme, ik zou mogen memoreeren de actie tot afschaffing van de tollen, waarmede de afdeeling Walcheren van het vreemdelingenverkeer zulk een succes heeft gehad. Ik zou natuurlijk ook de keerzijde van de optimistische beschouwingen over laanbeplantingen kunnen aantoonen als daar zijn vochtigheid en somberte bij een te dichte beplanting. Maar ik voor mij ben overtuigd, dat bij een flink aanpakken de vredeslanen overal met sympathie door de bevolking zullen geplant worden, omdat goede lanen door ieder hooggeschat worden.

En al zullen de vredeslanen in hun zich steeds grooter ontwikkelende schoonheid niet tot ons, maar eerst tot onze kinderen en kindskinderen spreken, het nageslacht zal het zeker tot een der grootste verdiensten van onze hedendaagsche maatschappij rekenen, dat er een vereenigingswezen bestaat, hetwelk niet alleen bestaande natuur- en gebouwenschoonheid uit vroeger en jongeren tijd wil behouden, doch dat ook in een moderne architectuur, jonge bosschen en statige vredeslanen nieuwe schoonheid in het leven wenscht te roepen.

Sluiten