Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want als deze de handen eens ineensloegen en samenwerking zochten met „De Onderwijzers-Sportorganisatie" (een Nederlandsche navolging van de Engelsche schoolsportorganisatie) om zulke groote en minder groote wandeltochten te organiseeren, dan zouden gewis daaraan ook die kinderen deelnemen, welke voor een verblijf in een vacantiekolonie niet in aanmerking komen en die op deze wijze zonder dat het veel kost wat meer van de buitenlucht en van een geregelde lichaamsbeweging zouden kunnen profiteeren. Dan zou bij een vrijwel stilstaan der geestelijke werkzaamheid van het kind, door lichamelijke inspanning de onverbruikte jeugdkracht in de vacanties aangewend worden tot heil van kind en staat.

Bij het wandelen is de gang van zelf rustig en kalm, terwijl, daar heel het lichaam in beweging komt ook de vermoeidheid zich spoediger openbaart dan bij fietsen. Treedt deze op, dan komt het wandelende kind er eerder toe langs den weg op een bloemrijken berm te rusten dan het fietsende dat af moet stappen. Doch wandelen alleen gaat niet, althans niet voor levenslustige kwajongens. Voor vervelen behoeft bij goede leiding weinig vrees te bestaan, daar er „buiten" o zoo veel te doen is, waarvan zelfs de vindingrijkste bengel in de groote stad niet gedroomd heeft. De Padvinderorganisaties kunnen door hun optreden de spreekwoorden in toepassing brengen, dat goed voorgaan goed doet volgen en dat voor-: beelden wekken en leeringen strekken. Voeg bij dit alles nog, dat de jonge vereeniging: „Het Boompje", (welke zich ten doel stelt de jeugd eerbied te leeren hebben voor de natuur en haar een werkzaam aandeel wil geven in het aanleggen en onderhouden van beplantingen, de bestaande vereenigingen, welke aaneensluiting zoeken om de tuchteloosheid tegen te gaan) komt versterken, dan heb ik goede hoop, dat het utopistische denkbeeld van heden, de waarheid; van morgen zal zijn en dat in de gidsen der toekomst „baldadig" jong Holland, zal moeten veranderd worderf in „cultiveerend" jong Holland.

Sluiten