Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Gij zult geen takken of twijgen van boomen of c- heesters afrukken.

6. Gij zult den bast van den boom, noch het hout I van de bank gebruiken tot stamboek uwer familie.

7. Gij zult niet meer bloemen plukken, dan gij kunt meenemen als een lieve doch kleine herinnering.

8. Gij zult geen verzameling van planten of insecten aanleggen, indien gij niet voornemens zijt er een ernstige studie van te maken.

9. Gij zult geen hagedissen, salamanders, kikvorI schen, padden noch andere dieren pijnigen of dooden.

10. Gij zult kinderen en onontwikkelde menschen de natuur leeren liefhebben en beschermen.

Het ware te wenschen, dat in circulairevorm iedere locale vereeniging opwekte dergelijke eischen, bewerkt naar de plaatselijke omstandigheden, af te doen drukI ken in de vereenigingsuitgaven. Loffelijk werk heeft het Bestuur der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen reeds jarenlang gedaan, die in haar Gids zich tot de bezoekers richt met een drietal verzoeken; waarvan we er twee als ter zake dienende hier laten volgen:

1. Mocht gij bij uw rondzwervingen door bosch en duin u aangetrokken voelen tot den rijken plantenschat uit deze streek, ruk dan niet met onverschillige hand bloem of plant af... om die wellicht later wanneer voor u de bekoring van het schoone er af is, weg te werpen... Ontziet zooveel doenlijk onze

i schoone wilde flora en vergeet niet, dat het plukken van één zeldzame bloem onvermijdelijk in zich sluit i de vernietiging van tientallen nakomelingen der soort.

2. Onthoudt u van rooken in de dennenbosschen len duinen. Eén roekeloos weggeworpen sigaar kan Itot gevolg hebben het in de vlammen opgaan van 'verscheidene bunders hout."

Over al deze punten heeft de Toeristenbond van I Nederland ook reeds jarenlang zijn gedachten laten jgaan en de bekende plaat met het dringende ondersschrift zèl naar ik hoop bij de zeer ruime verspreiding rniet nalaten een invloed ten goede uit te oefenen.

Sluiten