Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellen van dit vogelparadijs, onvermijdelijk toch zou ik in herhaling vallen van wat anderen voor mij reeds met zooveel enthousiasme mededeelden.

Ofschoon het Naardermeer het oudste natuurmonument is van Nederland, biedt het ieder jaar nieuwe verrassingen. Werden een vorig jaar niet minder dan 16 nieuwe soorten vogels waargenomen, het laatste verslag maakt weer melding van 12 nieuwe vogelsoorten, zoodat thans 106 variëteiten het meer bevolken, waarvan 47 het tot broeden brachten. Ook de reeën en otters huizen nog steeds in dit natuurpalladium, terwijl het onderzoek der lagere dieren door Dr W. G. N. van der Sleen als resultaat alleen 39 schelpsoorten vermeldt.

Ook zal ik hier niet uitweiden over het beschermde boschbezit van Leuvenum en Hagenau op de Veluwe (te zamen meer dan 1000 HA. oppervlakte), terwijl ik in betrekking tot het onvolprezen vennenland van Oisterwijk slechts aanstip, dat de meerdere bekendheid van Bragi's wonderoord, „waar sparren rijzen met de heuvelen, een wal om yennen, blauw als zomerlucht," een buitengewoon sterke'stijging heeft veroorzaakt in de toename van het vreemdelingenverkeer.

In een gratis verspreid brochuretje heeft de Oisterwijksche V. V. V. een statistiekje opgenomen, dat met nuchtere cijfers aantoont, hoe de aankoop der vennen door de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten (300 H. A. oppervlakte) den grond heeft gelegd voor een krachtig ontwikkeld verkeer. In de laatste tien jaar verdubbelde het spoorwegverkeer, ja in 1913 kwamen aan het station 2'/« keer meer personen aan dan in 1904. Vooral de cijfers voor en na den aan-> koop geven te denken. Immers in 1910 kwamen te Oisterwijk slechts 26210 personen aan, terwijl er 26661 vertrokken. In 1912 (het jaar van den aankoop) toen courant en tijdschrift de aandacht van heel Nederland wisten te richten op dit heerlijke plekje van Mooi-Brabant, waren die getallen respectievelijk 50.245 en 51.769; terwijl die in 1913 stegen tot 54.813

Sluiten