Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de herinnering spreekt aan een leven, dat eenmaal was in het postglaciale tijdvak.

Voor men echter het genot deelachtig wordt, dat het landschap in het geheel geeft, is het noodzakelijk, dat men — het oog wel is waar gericht houdend.op de groote en innige samenleving in de planten- en dierenwereld — moet uitgaan van het kleine en overzichtelijke, dat men eerst kennis dient bij te brengen van de naaste omgeving, om belangstelling te kweeken voor landschapsbescherming in het groot, liefde en achting te verbreiden voor al wat er groeit en leeft; voor de bloemen en de boomen zoowel als voor de vogels en de visschen.

Voor de populariseering der natuurstudie in Nederland hebben twee eenvoudige onderwijzers E. Heimans en Jac. P. Thysse als pioniers zich een onsterfelijken naam verworven. Zij hebben krachtig medegeholpen aan de voorbereiding en later de leiding genomen van een evolutie op het natuurhistorische studiegebied, die zich in dertig jaren heeft voltrokken van de collectielade der 19de-eeuwsche particuliere verzameling tot het vrije natuurmonument'onzer dagen.

Sedert men erkend heeft, dat wie de natuur in haar bloeiende levensuitingen wil begrijpen, haar dient op te zoeken en haar wel het minst vindt in stoffige boeken van vorig-eeuwsche kamergeleerden, die in de planten- en dierenclassificaties volgens het van ouds beproefde en verheerlijkte Linnaeaansche systeem alles wat er op aarde feeft in het enge keurslijf persten van een streng begrensd door geleerden bedacht „stelsel", is de aanhankelijkheid der natuurkenners tot verzamelingen aanmerkelijk losser geworden.

De natuurlijke historie bleek den jongeren nog iets meer te zijn dan een loutere geschiedenis van opgezet en gedroogd materiaal. In bosch en veld, langs onze stranden en op Neêrlands wijde plassen, waar het komende en gaande leven van elk jaargetij ieder, die zijn ooren openzet om te hooren en zijn oogen gebruikt om te zien, machtig veel te verteJJen heeft, kunt ge ze thans aantreffen, de. ware vrienden van

Sluiten