Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duinpannen en daar juist zal treffen de plekjes, waar zeldzame planten welig tieren.

Verder werd onder de aandacht gebracht, dat indien het verbod te bouwen binnen een kring van 600 meter straal rondom het fort het gelukkig gevolg heeft, dat een ruime duinstrook vrij zal blijven, men er niet aan moet denken daar den aanleg van een park in stadstrant te forceeren, daar dit zonder beschutting en groote kosten onmogelijk is. Evenals Bergen aan Zee zijn „Parnassiapark" heeft, zou men te Hoek van Holland ook een „wildebloemenpark" kunnen ontwerpen. Door adressanten werd tevens een ontwerpverordening ingediend, welke den verkoop van wilde planten en bloemen onvoorwaardelijk verbiedt, doch de gelegenheid tot plukken niet buitensluit van met name aangewezen soorten, mits zulks op bescheiden wijze geschiedt.

Hoezeer het vraagstuk der wilde-bloemenbescherming de aandacht trekt in een gemeenteraad van „zaken"-menschen als Rotterdam toch zeker heeft, bleek uit het preadvies van B. en W., waarin zij berichten aan den raad „dat zij ongaarne te kort schieten in. hetgeen ter zake kan worden gedaan". En ze schreven verder:

„Hoofdzaak is inmiddels, wat betreft de dadelijk te nemen maatregelen, de vraag op welke wijze er tegen het plukken van bloemen behoort te worden opgetreden. Door de strandcommissie, die B. en W. daarover hebben gehoord, is onder hun aandacht gebracht de te dien opzichte geldende regeling te Noordwijk, welke het plukken van bloemen wel is waar niet verbiedt, doch een verbodsbepaling inhoudt tegen het afsnijden, uittrekken en ontgraven van in het wild levende planten en zich derhalve richt tégen de handelingen, die bepaalde schade doen en gereedelijk achterwege kunnen worden gelaten, zonder dat men het publiek berooft van de gelegenheid tot het plukken van bloemen. Met de strandcommissie en in overeenstemming ook met het oordeel van de commissie voor de strafverordeningen, meenen B. en W. dat niet

Sluiten