Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En bevatten bijv. de „Verzamelde Gedichten" van Dr. Edward B. Koster geen groot aantal verzen die de lezers, welke zijn groote liefde voor de natuur kunnen nagevoelen, opwekken tot genieten van de heerlijke schatten welke bosch en veld, zee en duin heuvel en heide, om niet den toerist bieden?

Uit al hetgeen ik hier heb medegedeeld blijkt, dat na lange jaren van een te kalme waardeering van ons landseigen bezit, thans een veelzijdige opbloei te bespeuren is van ons nationaal besef, wel een der schoonste vormen van trouw aan ons vaderland. Immers wij krijgen daardoor de verzekering, dat waar zooveel elders — zelfs eyen aan gene zijde van onze Zuidgrens — verloren ging in den oorlogsmaalstroom, hier althans strenger gewaakt wordt, dat „door onverstand en onberaden stap in voller vrede gemoedelijkheid" bedreven vredesverwoestingen steeds minder zullen voorkomen.

Alleen zou ik na het geven van dit overzicht de stichters van mogelijk nog weer nieuwe vereenigingen wel de Duitsche spreuk in de herinnering willen brengen: „Die Vereine sind der Heimat Willen da, nicht umgekehrt", terwijl ik door de reeds ijverig werkzame besturen het algemeen geldende en in het bijzonder ook voor natuurbescherming en vreemdelingenverkeer toepasselijke woord yan Roland Holst „dat konden we alleen samen maken" wel in iedere vergadering als leidende gedachte zou wenschen hoog gehouden te zien.

Men moet toch gaan inzien, dat men in de eerste plaats Nederlander is en in de tweede lid van een of andere organisatie, dat het particularisme met de daarmede samengaande ijverzucht veel kracht en geld onttrekt aan de gemeenschappelijk gestelde taak, dat het ook den gezichtskring verengt en daardoor de eigen kleine vereenigingetjesbelangen wel eens Iaat voorgaan aan die, welke de groote zaak ten goede zouden kunnen komen, dat men ten slotte alleen door onderlinge en wederzijdsche samenwerking in de eenheid de kracht kan smeden, die thans door decentralisatie verbrokkeld en versnipperd slechts zwak haar beschavingswerk kan verrichten.

Sluiten