Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: optimum waarde bezitten, vallen. Naast al deze exploitatievormen oefent ook de keuze van den omloop een grooten invloed uit op de directe belangen van het vreemdelingenverkeer. Immers als mijnhout het einddoel is van het opgroeien der dennen, dan zullen de bosschen — beter gezegd de mijnhoutplantages — I reeds vroegtijdig geveld worden, zonder dat ze gelegenheid hebben den mensch schoonheidsgenot te schenken. Ja, door het dichte op elkaar staan van millioenen stammetjes en den wirwar van droge korstmosoverdekte takjes en doode twijgen vormen dergelijke 15—20-jarige dennenbestanden door zeer I groote vatbaarheid voor brandgevaar een voortdurende bedreiging voor de omringende woudcomplexen.

Later, wanneer het bosch in jaren toeneemt en door een geregelde dunning het aantal stammen per Hectare zeer is afgenomen, heerscht er in een dennenwoud, waar bovendien de grond zuiver gehouden wordt van allerlei brandbaar materiaal veel minder i gevaar, want al zal dan ook hier of daar de grond i eens vlam vatten, in de meeste gevallen kan dit niet i overslaan op de stammen en kronen, zal het beperkt I blijven tot z.g. „loopvuur", dat vanzelf gestuit wordt idoor de „rauw" gehouden brandwegen.

Wat brandwegen in bosschen zijn? Wel een der i voornaamste preventieve maatregelen tot bestrijding wan het zoo dikwijls door het vreemdelingenverkeer (ontstaan brandgevaar, is het voorkomen van zeer f groote aaneengesloten boschcomplexen, waarvan z zooals ik hierboven schreef het gevaarlijke nog aanr merkelijk verhoogd wordt, wanneer het gelijksoortige tbosschen van'een en denzelfden leeftijd zijn. Een van ede middelen om dat te voorkomen is nu het aanleggen wan breede zandwegen door de bosschen, omgeven door eeen meerrijige singelbeplanting van loofhout, meestal tberken. De naam „singel" duidt op „omsingelen" van Ifcestanden dennen en verzekert den natuurvriend dat pvoqral in voor- en najaar het contrast tusschen loofeen naaldhout een natuurschoon in het leven roept van ggroote beteekenis voor vreemdelingenbezoek.

Sluiten