Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het meest aantrekkelijk zijn echter bosschen met „eeuwenoude" stammen, als de nuttigheidsphase van den cultuurboom „Den" veranderd is in het schoonheidsbestaan van den eerwaardigen „Pijn", die met zijn grillige takken breed-uitgespreid een koepel draagt van elk jaar zich weer verjongend naaldenlooï.

Zulke bosschen, waar de bijl in gestadige vijandschap schijnt te leven met de vreemde boomgewrochten, waar niets dan 't vallen van een rijpen denappel, 't wegritselen van een hagedis, 't verwijderd gedempt geklop van een specht, of 't klauwtjes in ruwen bast slaan van eekhoorntjes de verheven stilte onderbreekt en waar 't hoog boven onze hoofden een ruischend, nu eens hooger, dan weer lager gestemd, nu eens aanzwellend, dan weer afzwakkend woudkoraal is, dat de uit de verre hei aansuizende wind weet te ' ontlokken aan de immer in deinende beweging zijnde naaldenkruinen, zie zeldzamer worden ze die bevoorrechte plekjes in de cultuurbosschen van Nederland.' Een is nog alö „Paradijs" te vinden in „De Zijsselt" te Ede, een ander bij de Vuursche.

Eenige jaren geleden was Laag-Soeren nog rijk aan zulke stille pijnbosschen en „De Hees" was voor mij een oord van zeldzame boomenwijding, waar honderden „Wetterbaume", geteekend door den strijd 'met de elementen, den mensch, met dier en woekerplanten, hun leven leefden. Doch de circulaire van de Ver. tot Beh. van Natuurmonumenten deed me in de afbeelding van haar voorpagina ontstellen, want daar lagen, — en de fotografische weergave kan. helaas niet fantaseeren: — „mijn sparren, langs de wege-n heen, „hals en armen afgesneên".

Maar ook de cultuurlichamen, die in ons land de leiding geven aan den boschbouw en de heideontginning vergeten niet de plaats, welke het bosch' toekomt in de menschelijke samenleving en scheppen * door gemengde aanplantingen, door een weloverwogen j wegennet „wandelbosschen", die van groote hygiënische en klimatologische beteekenis zijn voor de naaste omgeving en zonder overdrijving door het

Sluiten