Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van 400 H.A., beschermd uit een ornithologisch, botanisch en geologisch oogpunt. Ook op Vlieland; waar een broedplaats van meeuwen beschermd wordt, op Terschelling, bij Appelscha, waar de merkwaardige kraaiheide door den staat is beveiligd tegen uitroeiing en bij Dwingeloo, waar een veen aan de cultuur werd onttrokken, trad het Staatsboschbeheer op in den ; geest van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De Heidemaatschappij doet zulks ook ■ op haar groote Brabantsche ontginning „De Utrecht", ; waar een ven met merkwaardige flora en een druk vogelleven in ongeschonden staat een bewijs is voor het samengaan van cultuur en natuur tot heil van het i Nederlandsche volk. - ?

Ik twijfel er dan ook geen oogenblik aan, of het I Beltheitje te Schoorl zal eveneens tot in de lengte dér l tijden een attractie blijven voor ieder wandelaar, welke (door de staatsduinen het Ganzenvlak opzoekt, een I tocht, die volgens Jac. P. Thijsse „de mooiste en meest ^suggestieve duinwandeling in ons vaderland en missschien wel in de heele wereld is".

Voor ieder Nederlander moet het ginds in Neêrlands 8 groene staatsduinen een weldadig toeven zijn, want tde prachtige aanplantingen zeggen het op iedere \ wandeling, dat er gezag en orde gebracht is in het t troosteloos ronddwarrelend, door wervelwinden voortÉ gezweept zand, en dat de zandzee in een paradijs is t herschapen. Mocht toch overal van Schiermonnikoog ttot Valkenisse toe het urgente vraagstuk der duinvast1 legging en duinbebossching binnen niet te langen tijd (opgelost worden, als te Schoorl geschied is. Mocht rmen toch overal indachtig zijn, dat de duinafgraverij teen werk is, dat groot gevaar over Nederland kan t brengen. De waarde onzer duinen wordt immers direct (door afgraving als zeewerende kustverdediging gesschaad, en onbegrijpelijk is het, dat men door extploitatiezucht gedreven als met blindheid geslagen, converstoorbaar doorgaat aan de landzijde weg te nemen; vwat men met ontzaglijke kosten en voortdurend onder-fchoud blij is aan de zeezijde te behouden of te winnen.

Sluiten