Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De minister oordeelde dat deze boomen medehielpen Schoorls aantrekkelijkheid voor het toenemende toerisme te verhoogen, het dorp te maken tot een echt vacantiedorado en^ sprak zijn veto over de kapping uit. Zoo zullen op stille zomeravonden ook in volgende jaren de kerkhofboomen lispelend tot den voorbijganger, die Hildebrands Camera Obscura heeft gelezen, verhalen van Teun de Jager en van het mooie Sijtje, die zoo tragisch in den bloei van haar jongemeisjesleven door „de dubbele kerel" werd doodgeschoten en „van heel Schoorl beweend, ter ruste Eging onder de groene boompjes van het kerkhof". ; De romantiek van Muiderberg — het echobosch — werd eveneens door een kapverbod ontzien en de Middenweg van den Beemster behield zijn mooie iepengroep zoo goed als de Needsche burgerij voortaan [ zijn Zondagswandelingetje zal kunnen maken onder de hooge boomen van den straatweg, daar ze door een ! telegrafisch bevel aan de aangevangen executie werden (onttrokken. / 1 Dikwijls ondervond men een welwillende tegemoet- ' I koming van landgoedbezitters en boscheigenaren, ten meer dan eens bleek, dat de gewekte agitatie foverdreven was. Ik herinner aan de beroemde Engelen: burgerlaan, eigendom van den Commissaris derKoninj gin in Gelderland, die op advies van het Staatsboschjbeheer slechts ten deele kon behouden blijven, omdat tde boomen in zeer slechten staat verkeerden. Het (onderzoek te Rijsenburg en op het landgoed „Lunenjburg" aan de Langbroeker wetering bracht echter tjractijken aan het licht, die de bedrijvers stempelen ftot ware vandalen, tot echte boomenwurgers.

Het is ook hier weer de dagbladpers geweest, die irJit schromelijke feit van houtmoord heeft wereldkundig ^gemaakt. Aan een correspondentie uit Driebergen in fhet Utrechtsche Dagblad ontleen ik het volgende: r „Doch er restte een heel vies zaakje. Achter het ^kerkje van Rijsenburg, waarin de menschen dat beeld «komen kijken, door een rose ruit belicht, is een laan, ddie eerbied wekte bij eiken minnaar van natuurschoon.

7

Sluiten