Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK. □

QEMEENTELIJKE EN NATIONALE BOSCHPARKEN.

r-p„ ?f L 6 g^°0tf boschcompIexen moest de Staat ; (en in de noodwetgeving ligt de aanwijzing dat het ■daarvoor thans de tijd V ook evena/s pfrticuliere I vereenigingen het initiatief nemen tot hel^beschermen

van enkele kleine gebieden, ja enkele voSwerpeJ fels Staatseigendom. De Vereeniging tot Behoud Tan

rÏÏM^H11111116^11 geeft °P dit ^bied een gSed voorI beeld in den aankoop van een terreintje van ITO roeden Bn de ontginning Ronkespiel bij Weert, waar een uiterst •eldzaam voorkomende piant is gevonden n l de Bpiranthes aestivales. Verder werd daar een st'ukil |woudmoeras beschermd aan de Tungelroovsche beek

■ vert cniatum (Kranskarwij), terw j het ioneste iaar |mlag mededeelt dat de 'laatste Voe p aafs van de |*le anemoon (Anemone ranunculoïdes) onder de

^•t^3^ der natuurvrienden is gesteld Emt £ n}^ë^oeg lof gebracht worden, dat het Wijds de voorhistorische Hunebedden ontrukt heeft fen I oïep"tSChe floppers. Maar er valt mee? te poen! Om een overzicht te krijgen van alles wat ah natuurgedenkteeken in breederen of engerennatiSen gewestelijken of localen zin vroeg of laattot monu-'

SoSiikehrpaard wordengmoet zoo spoS

■ogehik het voorbeeld worden gevolgd ons door hpt buitenland o.a. door vele kleine DufiSheK gegeven in de classeering. Hierbij ka" dan leeS worden getrokken uit de rifke ondervinding% Wj hef

Sluiten