Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 ZEVENTIENDE HOOFDSTUK, t

EEN NATIONAAL VOLKSTIJDSCHRIFT VOOR ONS EIGEN LAND.

Dat deze breede ontplooiing van nieuwe nationale [bewustwordingen nog zoo langzaam en in meer dan [een geval ook zoo gebrekkig zich uitbreidt, dat pbreede lagen der maatschappelijke samenleving nog fmaar weinig doordrongen zijn van de vaderlandslievende strevingen, welke het onderwerp dezer beschouwingen uitmaken, ziet, het mag mede op rekening gesteld worden van het in breeden kring gevoeld gemis aan een groot populair tijdschrift. Typografisch onbejrispelijk verzorgd en rijk geïllustreerd moet zulk een jperiodiek een overzicht kunnen bieden van en leiding Igeven aan de vele uiteenloopende en in wezen toch ;zoo naverwante belangen. Tevens moet het als een icentraal orgaan kunnen optreden van vele bonden, {genootschappen en lichamen, welker aaneensluitende ■gemeenschaps-arbeid door het groote publiek nog maar Iweinig of verkeerd wordt begrepen of gewaardeerd.

Hoeveel goeds de vakbladen ook brengen in kleinen kring, ze worden buiten vereeniging of bond weinig (jof niet gelezen, omdat zulke organen door het afstaan ivan een ruime plaats aan interne aangelegenheden [dikwijls een zeer militant- karakter dragen en de uuitvoering maar al te veel te wenschen overlaat. Door ede steeds zeer beperkte financiën kan menig orgaan rhaar telkens belaagd bestaan slechts als „Schmerzensllkind" van het eene jaar in het andere rekken.

Toch wordt het steeds meer een gebiedende eisch thet groote leekenpubliek te bereiken! i De voor eenigen tijd geheel gereorganiseerde Maat-

Sluiten