Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij tot Bevordering van Bouwkunst, Vakvereeniging' van Nederlandsche Architecten, geeft op haar jongste werkprogramma ook aan, dat zij iets te zeggen heeft tot het leekenpubliek. Als middel om de buitenstaanders te bereiken wordt genoemd: „Het subsidieeren, van uitgaven op het gebied der bouwkunst, het honoreeren van artikelen over bouwkunst en een meerdere verbreiding alsmede een uitbreiding van bouwkundige bladen, die voor het publiek geschikt zijn."

Ook het onlangs te 's-Gravenhage opgerichte „Instituut van Bouwkunst" — een vereeniging, die zich ten doel stelt: „de beoefening om de kennis van en de belangstelling voor de bouwkunst in den ruimsten zin te bevorderen" en waarvan men — ook al beoefent men zelf de bouwkunst of de kunstnijverheid niet, toch als belangstellende in die kunsten — lid kan zijn, heeft als eerste propagandamiddel onder artikel II harer statuten genoemd: het uitgeven van periodieken".

Op de programma's van het Genootschap Architectura, dat haar reorganisatie op zuiver artistieken grondslag voorbereidtop die van den Bond Heemschut en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten staan eveneens uitgaven vermeld van geschriften, die een gezonde publieke opinie versterken omtrent doel en werken der „vereenigingen. Minstens nog wel een dozijn vereenigingen en Bonden (waaronder hér Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen) zouden een eigen orgaan wenschen, maar kunnen er niet aan denken een maandelijksch periodiek op touw te zetten —-t zelfs niet onder normale tijdsomstandigheden, — omdat het financieele tekort door een beperkte oplaag en een nog beperkter lezerskring met bijna volkomen zekerheid te voorspellen is. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die zich

) In 1918 geeft dit genootschap uit het moderne artistieke maandblad „Wendingen", dat echter ook maar in beperkten kring zijn lezers vindt.

Sluiten