Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu onze hedendaagsche bouwmeesters na allerlei „stijlen" doorgeziekt te zijn, weer zoeken naar waarheid en krachtige uitdrukking, nu alle onbegrepen en aangeplakte versieringen terecht uit den booze worden geacht, omdat bij den algemeenen uittocht der stedelingen op het land steeds meer de taak omlijnd zal worden, die aanwijst te bouwen in een streng economischen.kunstvorm, daar ligt het voor de hand, dat wij, evenals vele bouwmeesters in het buitenland, ons' meer dan in vorige tijden bezighouden met het bestudeeren van die uiterst eenvoudige om hun bouwkundige zuiverheid schoone architectuurtypen, welke we gewijzigd naar de eischen, die de bodem stelt aan landbouw en veeteeltbedrijf, aantreffen in onze boerenwoningen.

Want door het reeds eerder gesignaleerde boerenconservatisme is het te verklaren, dat toen de „waterstaatsstijl" in de steden was ingevoerd, toen de baksteenen muren overal vervangen werden door de bepleisterde wanhopig vervelende gevelwanden, er ten plattelande nog de eenvoudige huizen ontstonden, welke zonder eenigen opsmuk of bijvoegsel het constructieve geheel toonden.

Zoo heeft Walcheren nog zijn oude hoeven, waar het eentonige van den effen muur, welke echter bij het zonnespelen opleeft en u honderden schakeeringen van verweerde steenen te zien geeft, wordt gebroken door de naar buiten openslaande luiken. Hun groen en wit vormt een harmonisch kleurencontrast met de sobere bezonken steenen, die nu eens door regen en hagelslagen gegeeseld, dan weer door dagenlangen zonneschijn gebakken als 't ware een warme lichtende laag ontvangen hebben.

En ziet eens die blanke goot, gesteund door de eenvoudig witte gootklossen, zoo markant de afscheiding aangevend tusschen het roode pannendak en den gevelwand... is in dat alles wel iets wat niet rustig en sober stemt? Maar de somberheid is er verre, want elke boomtakschaduw roept lichtende tinten in het leven, elk windzuchtje brengt wisselglansen en

Sluiten