Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergebracht in de bekende „Groenlandsche pakhuizen" aan de Keizersgracht, waarvan de gevels voorloopig werden behouden, terwijl het vertrouwen gewettigd ts, dat deze f a?ades van bizondere historische en aesthetische beteekenis ook in de verdere toekomst met piëteit zullen intact gelaten worden.

Zoo komt men overal terug op het stadsbegrip, dat in de 19de eeuw volgens het ideaal der verkeersweg-mannen door Ruskin geschetst werd in: „Steden die uit louter saamgestopte massa's van magazijnen en pakhuizen en kantoren bestaan en die zich daarom tot de overige wereld verhouden als de provisiekast en de kelder tot de woning, steden waarin der menschen belang niet in het leven ligt, maar in den arbeid en waarin al de bestemming der gebouwen er op neerkomt, dat zij machinerieën moeten omhuizen; steden, waarin de straten niet de vrije banen zijn voor het opgaan en het voorbijtrekken van een gelukkig volk, maar • de afvoerkanalen voor het loozen van een gefolterd slavendom; waarin het eenige doel bij het bereiken van een plek is om weer naar een andere te worden vervoerd; waarin het bestaan niets als wisseling wordt en elk schepsel enkel een atoom is in een wolk van menschenstof, in één stroom van opeenvolgende korrels, die hiér circuleeren door tunnels onder den grond en daar door buizen in de lucht..."

En het geeft vertrouwen, dat de Amsterdamsche commissie van het stadsschoon niet enkel werkzaam is op historisch-archeologisch terrein, maar dat zij met goedkeuring van en in overleg met Dr. Berlage een gedetailleerde toelichting maakt op het uitbreidinjjrëplan Zuid. Aan de hand van de groote lijnen der stadsuitbreiding wordt door de commissie thans gewerkt aan eén plan voor verkaveling, beplanting en bebouwing, teneinde een zoo waardig mogelijk geheel te verkrijgen.

Zou de commissie op voorbeeld van haar zustergenootschap in de „ville lumière" la commissision du Vieux-Paris, misschien ook eens aandacht willen schenken aan de mogelijkheid van een uitgave, waarin

Sluiten