Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwde buitenwijken plaats te maken voor een vriendelijker overgang tot het wijdere landschap, dan thans de „villes tentaculaires" te zien geven.

Wanneer men zoo van het innerlijke wezen uitgaat, ziet men duidelijk in, dat er overal wisselwerkingen bestaan tusschen de wijze van bouwen en meubileeren in de individueele woning. Deze breidt direct haar invloedsfeer uit over de wijk waarin ze staat en ver• leent karakter aan bepaalde stadscentra, die ieder weer ; haar eigen eischen stelt voor haar plaats en overgang in de groote wereldstad der twintigste eeuw, welker bouw, beheerscht door een harmonische schoonheid , „als een benijdenswaardig maar ver verwijderd cultuurideaal ons voor oogen zweeft en ééns het vast en onvervreemdbaar bezit zal zijn geworden eener komende generatie, die wij daarin gelukkig prijzen".

De grootste schoonheidsfactor in dien modernen stedenbouw zal niet te vinden zijn in het individualisme van geheel onafhankelijk naast elkaar staande woningen. Deze tocn»mogen in sommige straten onzer groote steden misschien bij het voorbijgaan op den vreemdeling een vluchtigen indruk maken van schilderachtigheid, voor de bewoners moeten ze op den duur een kwelling zijn door het losbandig zich weten van iedere cultuurdiscipline. Zij brengen soms zelfs een heftige onrust in straten die voor alles toch de herinnering verre moesten houden aan het onrustige leven onzer groote moderne steden. Ik denk hier bijv. aan de Roemer Visscherstraat te Amsterdam, waar men in de negentiger jaren een rij heerenhüizen heeft gebouwd, die een waar „ratjetoe" van „nationale" stijlmotieven uit alle landen van Europa in hun overrijk versierde facades laten zien. Door de variaties op zoo uiteenloopend thema over te brengen naar gevels, die vlak naast elkaar staan, werd daar wel het individualisme van het woonhuis op de spits I gedreven, werd een geheel verkregen, dat misschien i even door de excentriciteit en het goedkoope effect van tentoonstellingsqualiteiten de aandacht trekt, maar toch duidelijk bewijst niet de ware oplossing te zijn'

Sluiten