Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde rondbogen — fraaie kaders vormend naar wijde uitzichten op het echt Friesche merenlandschap — de stadskarakteristiek van Sloten. Het stedeke Sloten [ zonder zijn „pijpen" zou eenvoudig een aesthetisch : wrak zijn, zou mogen worden vergeleken met een ittiolen zonder wieken, omdat deze waterpoorten een integreerend onderdeel zijn van de stadsontwikkeling, meer nog, omdat ze den bloei en welvaart beheerschten |«n dus door historie, architectuur en traditie behoorden ibij het Diep te Sloten.

Gelukkig heeft men dit ingezien en zich herinnerd, Itoen de bouwvallige toestand deze unieke waterIpoorten met ondergang bedreigde. Het tegenwoordige igemeentebestuur onder den actieven burgemeester ide heer C. Haitsma Muiier — den Voorzitter van f V. V. Frieslands Zuid-Westhoek — heeft de restauratie aanhangig gemaakt bij het Ministerie van BinJnenlandsche Zaken, afdeeling Kunsten en Wetenschappen. We mogen dus goede hoop koesteren, dat fcde oude Slotensche „pijpen" die jarenlang stil en ■fèïgeten aan de Lemster en de Sneeker (Woudsender); zijde van het Diep het stedeke afsloten als typische lbouwwerken, zullen blijven voortbestaan. | Hebben vele Hollandsche steden hun grachten als Paatselijke karakteristiek, Zutfen heeft van ouds als iret^ vermaarde „Zutphania turrita", de eer op te pouden zijn torens in het silhouet van het stadsbeeld Homineerend te laten optreden. I Met z'J'n kloeke achtkantige Drogenapspits, zijn Sdoor een open lantaren wel wat vreemd bekroonde fkubus-opstapeling van den St. Walburgswachter, imet zijn ranken opstrevenden renaissancetoren van ïhet Wijnhuis en den bij mijn bezoek verminkten, imaar eens bijzonder teekenachtigen Nieuwstadstoren s sprak het gevarieerde Zutfensche stadsschoon reeds jryan ver tot den wandelaar in sterkuiteenloopende taorenbeelden.

[I Maar de zuinigheid, welke door de eeuwen heen irjn den Zutfenschen gemeenteraad haar recht van bbestaan, te pas of te onpas, wist te handhaven, heeft

Sluiten