Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg zijn van die dingen zelf, maar van de wijze, waarop er over die dingen in het buitenland gesproken wordt. En weldadig warm is zijn betoog, waaraan ik ontleen:

„Alles wat buitenlanders, die in een paar dagen ons klein land doorvliegen, afkieken, vluchtig zien en niet begrijpen, verkeerd noteeren en later in 't geheel of voor 't grootste deel uit hun duim gezogen, in dik opgelegde reisverhalen als de „waarheid omtrent Holland" publiceeren, dat is het wat Holland dien verkeerden naam in het buitenland heeft gegeven. Dat heeft die nationale drachten in miscrediet gebracht. En zoo lang er niet door de Hollanders zelf met steun van, of aangemoedigd door de Regeering, geschreven, goede en juiste boeken (en handboeken) over dat alles en over de nationale kleederdrachten verschijnen, zóólang zal die verkeerde naam in het buitenland blijven bestaan. De Hollanders moeten niet de beschrijving van hun land aan buitenlanders overlaten. Ze moeten het zelf doen. En niet het minst is er een handboek over de nationale drachten (om niet te spreken van een afdoend wetenschappelijk werk), zooals ik hierboven reeds uiteen zette, meer dan brood-noodig. En niet alleen voor de buitenlanders. Voor de Hollanders zelf niet minder. Want waar geen kennis is, is geen liefde... en zoo een juister kijk op het wezen en de beteekenis, maar Vooral ook op de grbote schoonheid en de cultuurhistorische waarde van'die drachten, door een goed Hollandsch boek aan de Nederlandsche Natie kan worden bijgebracht, dan zou dat wellicht, ja zeker veel bijdragen tot een betere waardeering in Holland van dat eigen-historische monument, dat de Nederlandsche volks-eigen kleederdracht is."

Verblijdend zeker, dat in dezen intellectueelen tijd de kunstkenner en kunstenaar, Th. Molkenboer, ook van officieele zijde blijken van belangstelling eri waardeering mocht ontvangen, voor zijn zeer veel tijd roovende en bizonder kostbare studie. Immers, toen hij zich tot 's Rijks Regeering wendde en in 1916

Sluiten