Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelende volk, meer dan thans, zal spreken tot landgenoot en vreemdeling, van een hooger gericht streven der gemeenschapskunst aan den openbaren weg.

De krachtige V.V. Leeuwarden geeft hierin een prachtig voorbeeld, door een openbare prijsvraag uit te schrijven voor den nieuwen aanleg en de i verfraaiing van de Sophialaan — de entfée tot de oude stad van het station — en daarvoor prijzen uit te loven van 500, 300 en 200 gulden.

Thans, nu meer dan ooit te voren, een verhoogd vaderlandsgevoel wijding geeft aan onze : saamhoorigheid, er bij ons volk in allerlei richting < een verlangen is ontwaakt naar schoonheid, een verlangen, dat de erkenning deed volgen: „schoon1 heid is regeeringszaak", vertrouw ik dat onze stadsI plantsoenen en pleinen steeds rijker zullen worden ; aan boeiende kunstwerken.

Want het feit, dat we geen volk zijn, dat een I Phidias of een Praxiteles heeft voortgebracht, behoeft Itoch niet ten gevolge te hebben, dat we op onze ipleinen en in onze plantsoenen geheel verstoken Iblijven van goede standbeelden en monumentale s stadsverfraaiingen 1 Slechts te sporadisch verrijst er Ihier of daar in ons land aan den openbaren weg seen bescheiden borstbeeld, terwijl nog zeldzamer de É gelegenheid is geopend vrije uiting te geven aan een r monumentale beeldhouwkunst.

Ik mocht hierop reeds de aandacht vestigen in teen artikel over „Het Tuinornament", verschenen in (de Haagsche Post van 16 December 1916, waarin i ik onder meer schreef: „We weten wel, dat Nederl land niet kan bogen op vele monumenten langs den copenbaren weg, we weten ook, dat de weinigen, cdie er zijn opgericht als blijken van nagedachteniswereering van groote mannen of ter herinnering aan ggedenkwaardige gebeurtenissen, steeds als ware ssteenen des aanstoots worden blootgesteld aan de sschimpscheuten der spotters, die nu eenmaal gaarne thun humor richten op de standbeelden en fonteinen, vwelke met opoffering van veel kósten menige plek

Sluiten